ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عصمت محمدی، بهاره شعبان پور، معظمه کردجزی، (1396). بررسی خواص فیزیکوشیمیایی، پروفیل اسید چرب و ارزیابی حسی ماکروجلبک Iyengaria stellata، فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان، 5(3)، 25-38. magiran.com/p1780544
Esmat Mohammadi , Bahareh Shabanpourh, Moazameh Kordjazi, (2018). Investigation of physicochemical properties, fatty acid profile and sensory evaluation of Iyengaria stellata, Physiology and Aquatic Biotechnology, 5(3), 25-38. magiran.com/p1780544
عصمت محمدی، بهاره شعبان پور، معظمه کردجزی، بررسی خواص فیزیکوشیمیایی، پروفیل اسید چرب و ارزیابی حسی ماکروجلبک Iyengaria stellata. فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان، 1396؛ 5(3): 25-38. magiran.com/p1780544
Esmat Mohammadi , Bahareh Shabanpourh, Moazameh Kordjazi, Investigation of physicochemical properties, fatty acid profile and sensory evaluation of Iyengaria stellata, Physiology and Aquatic Biotechnology, 2018; 5(3): 25-38. magiran.com/p1780544
عصمت محمدی، بهاره شعبان پور، معظمه کردجزی، "بررسی خواص فیزیکوشیمیایی، پروفیل اسید چرب و ارزیابی حسی ماکروجلبک Iyengaria stellata"، فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان 5، شماره 3 (1396): 25-38. magiran.com/p1780544
Esmat Mohammadi , Bahareh Shabanpourh, Moazameh Kordjazi, "Investigation of physicochemical properties, fatty acid profile and sensory evaluation of Iyengaria stellata", Physiology and Aquatic Biotechnology 5, no.3 (2018): 25-38. magiran.com/p1780544
عصمت محمدی، بهاره شعبان پور، معظمه کردجزی، (1396). 'بررسی خواص فیزیکوشیمیایی، پروفیل اسید چرب و ارزیابی حسی ماکروجلبک Iyengaria stellata'، فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان، 5(3)، صص.25-38. magiran.com/p1780544
Esmat Mohammadi , Bahareh Shabanpourh, Moazameh Kordjazi, (2018). 'Investigation of physicochemical properties, fatty acid profile and sensory evaluation of Iyengaria stellata', Physiology and Aquatic Biotechnology, 5(3), pp.25-38. magiran.com/p1780544
عصمت محمدی؛ بهاره شعبان پور؛ معظمه کردجزی. "بررسی خواص فیزیکوشیمیایی، پروفیل اسید چرب و ارزیابی حسی ماکروجلبک Iyengaria stellata". فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان، 5 ،3 ، 1396، 25-38. magiran.com/p1780544
Esmat Mohammadi ; Bahareh Shabanpourh; Moazameh Kordjazi. "Investigation of physicochemical properties, fatty acid profile and sensory evaluation of Iyengaria stellata", Physiology and Aquatic Biotechnology, 5, 3, 2018, 25-38. magiran.com/p1780544
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال