ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حدیثه کشیری، علی شعبانی، کاوه خسرویانی، امیر قادرمرزی، (1396). القای بیان ژن HSP70 در دوکفه ای آب شیرین Anodonta cygnea ناشی از مواجهه با CuO-NPs، فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان، 5(3)، 1-24. magiran.com/p1780545
Hadiseh Kashiri , Ali Shabani, Kaveh Khosraviani, Amir Ghadermarzi, (2018). Induction of HSP70 gene expression in freshwater bivalve, Anodonta cygnea, caused by exposing to CuO-NPs, Physiology and Aquatic Biotechnology, 5(3), 1-24. magiran.com/p1780545
حدیثه کشیری، علی شعبانی، کاوه خسرویانی، امیر قادرمرزی، القای بیان ژن HSP70 در دوکفه ای آب شیرین Anodonta cygnea ناشی از مواجهه با CuO-NPs. فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان، 1396؛ 5(3): 1-24. magiran.com/p1780545
Hadiseh Kashiri , Ali Shabani, Kaveh Khosraviani, Amir Ghadermarzi, Induction of HSP70 gene expression in freshwater bivalve, Anodonta cygnea, caused by exposing to CuO-NPs, Physiology and Aquatic Biotechnology, 2018; 5(3): 1-24. magiran.com/p1780545
حدیثه کشیری، علی شعبانی، کاوه خسرویانی، امیر قادرمرزی، "القای بیان ژن HSP70 در دوکفه ای آب شیرین Anodonta cygnea ناشی از مواجهه با CuO-NPs"، فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان 5، شماره 3 (1396): 1-24. magiran.com/p1780545
Hadiseh Kashiri , Ali Shabani, Kaveh Khosraviani, Amir Ghadermarzi, "Induction of HSP70 gene expression in freshwater bivalve, Anodonta cygnea, caused by exposing to CuO-NPs", Physiology and Aquatic Biotechnology 5, no.3 (2018): 1-24. magiran.com/p1780545
حدیثه کشیری، علی شعبانی، کاوه خسرویانی، امیر قادرمرزی، (1396). 'القای بیان ژن HSP70 در دوکفه ای آب شیرین Anodonta cygnea ناشی از مواجهه با CuO-NPs'، فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان، 5(3)، صص.1-24. magiran.com/p1780545
Hadiseh Kashiri , Ali Shabani, Kaveh Khosraviani, Amir Ghadermarzi, (2018). 'Induction of HSP70 gene expression in freshwater bivalve, Anodonta cygnea, caused by exposing to CuO-NPs', Physiology and Aquatic Biotechnology, 5(3), pp.1-24. magiran.com/p1780545
حدیثه کشیری؛ علی شعبانی؛ کاوه خسرویانی؛ امیر قادرمرزی. "القای بیان ژن HSP70 در دوکفه ای آب شیرین Anodonta cygnea ناشی از مواجهه با CuO-NPs". فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان، 5 ،3 ، 1396، 1-24. magiran.com/p1780545
Hadiseh Kashiri ; Ali Shabani; Kaveh Khosraviani; Amir Ghadermarzi. "Induction of HSP70 gene expression in freshwater bivalve, Anodonta cygnea, caused by exposing to CuO-NPs", Physiology and Aquatic Biotechnology, 5, 3, 2018, 1-24. magiran.com/p1780545
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال