ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داریوش غریبی ، مسعود قربانپور، محمدرحیم حاجی حاجیکلایی، زهره محمودی کوهی، (1396). تعیین تیپ جدایه های کلستریدیوم پرفرینجنس جدا شده از گوسفند در منطقه ی اهواز، فصلنامه دامپزشکی ایران، 13(56)، 75-85. magiran.com/p1780976
Darioush Gharibi , Masoud Ghorbanpoor, Mohammad Rahim Haji Hajikolaei, Zohre Mahmoudi Koohi, (2017). Typing of Clostridium perfringens isolates from sheep in Ahvaz, Iranian Veterinary Journal, 13(56), 75-85. magiran.com/p1780976
داریوش غریبی ، مسعود قربانپور، محمدرحیم حاجی حاجیکلایی، زهره محمودی کوهی، تعیین تیپ جدایه های کلستریدیوم پرفرینجنس جدا شده از گوسفند در منطقه ی اهواز. فصلنامه دامپزشکی ایران، 1396؛ 13(56): 75-85. magiran.com/p1780976
Darioush Gharibi , Masoud Ghorbanpoor, Mohammad Rahim Haji Hajikolaei, Zohre Mahmoudi Koohi, Typing of Clostridium perfringens isolates from sheep in Ahvaz, Iranian Veterinary Journal, 2017; 13(56): 75-85. magiran.com/p1780976
داریوش غریبی ، مسعود قربانپور، محمدرحیم حاجی حاجیکلایی، زهره محمودی کوهی، "تعیین تیپ جدایه های کلستریدیوم پرفرینجنس جدا شده از گوسفند در منطقه ی اهواز"، فصلنامه دامپزشکی ایران 13، شماره 56 (1396): 75-85. magiran.com/p1780976
Darioush Gharibi , Masoud Ghorbanpoor, Mohammad Rahim Haji Hajikolaei, Zohre Mahmoudi Koohi, "Typing of Clostridium perfringens isolates from sheep in Ahvaz", Iranian Veterinary Journal 13, no.56 (2017): 75-85. magiran.com/p1780976
داریوش غریبی ، مسعود قربانپور، محمدرحیم حاجی حاجیکلایی، زهره محمودی کوهی، (1396). 'تعیین تیپ جدایه های کلستریدیوم پرفرینجنس جدا شده از گوسفند در منطقه ی اهواز'، فصلنامه دامپزشکی ایران، 13(56)، صص.75-85. magiran.com/p1780976
Darioush Gharibi , Masoud Ghorbanpoor, Mohammad Rahim Haji Hajikolaei, Zohre Mahmoudi Koohi, (2017). 'Typing of Clostridium perfringens isolates from sheep in Ahvaz', Iranian Veterinary Journal, 13(56), pp.75-85. magiran.com/p1780976
داریوش غریبی ؛ مسعود قربانپور؛ محمدرحیم حاجی حاجیکلایی؛ زهره محمودی کوهی. "تعیین تیپ جدایه های کلستریدیوم پرفرینجنس جدا شده از گوسفند در منطقه ی اهواز". فصلنامه دامپزشکی ایران، 13 ،56 ، 1396، 75-85. magiran.com/p1780976
Darioush Gharibi ; Masoud Ghorbanpoor; Mohammad Rahim Haji Hajikolaei; Zohre Mahmoudi Koohi. "Typing of Clostridium perfringens isolates from sheep in Ahvaz", Iranian Veterinary Journal, 13, 56, 2017, 75-85. magiran.com/p1780976
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال