ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آزاده یکتا سرشت، امین غلامحسینی، علی جانپرور، (1396). ارزیابی فعالیت کمپلمان در سرم چهار گونه از ماهیان خاویاری: اوزون برون (Acipenser stellatus)، سیبری (Acipenser baeri)، شیپ (Acipenser nudiventris) و فیل ماهی (Huso huso)، Iranian Journal of Aquatic Animal Health، 3(2)، 98-109. magiran.com/p1781014
A. Yektaseresht, A. Gholamhosseini, A. Janparvar, (2018). Characterization of complement activity in serum of the four sturgeon species, Acipenser stellatus, A. baeri, A. nudiventris and Huso huso (Chondrostei: Acipenseridae), Iranian Journal of Aquatic Animal Health, 3(2), 98-109. magiran.com/p1781014
آزاده یکتا سرشت، امین غلامحسینی، علی جانپرور، ارزیابی فعالیت کمپلمان در سرم چهار گونه از ماهیان خاویاری: اوزون برون (Acipenser stellatus)، سیبری (Acipenser baeri)، شیپ (Acipenser nudiventris) و فیل ماهی (Huso huso). Iranian Journal of Aquatic Animal Health، 1396؛ 3(2): 98-109. magiran.com/p1781014
A. Yektaseresht, A. Gholamhosseini, A. Janparvar, Characterization of complement activity in serum of the four sturgeon species, Acipenser stellatus, A. baeri, A. nudiventris and Huso huso (Chondrostei: Acipenseridae), Iranian Journal of Aquatic Animal Health, 2018; 3(2): 98-109. magiran.com/p1781014
آزاده یکتا سرشت، امین غلامحسینی، علی جانپرور، "ارزیابی فعالیت کمپلمان در سرم چهار گونه از ماهیان خاویاری: اوزون برون (Acipenser stellatus)، سیبری (Acipenser baeri)، شیپ (Acipenser nudiventris) و فیل ماهی (Huso huso)"، Iranian Journal of Aquatic Animal Health 3، شماره 2 (1396): 98-109. magiran.com/p1781014
A. Yektaseresht, A. Gholamhosseini, A. Janparvar, "Characterization of complement activity in serum of the four sturgeon species, Acipenser stellatus, A. baeri, A. nudiventris and Huso huso (Chondrostei: Acipenseridae)", Iranian Journal of Aquatic Animal Health 3, no.2 (2018): 98-109. magiran.com/p1781014
آزاده یکتا سرشت، امین غلامحسینی، علی جانپرور، (1396). 'ارزیابی فعالیت کمپلمان در سرم چهار گونه از ماهیان خاویاری: اوزون برون (Acipenser stellatus)، سیبری (Acipenser baeri)، شیپ (Acipenser nudiventris) و فیل ماهی (Huso huso)'، Iranian Journal of Aquatic Animal Health، 3(2)، صص.98-109. magiran.com/p1781014
A. Yektaseresht, A. Gholamhosseini, A. Janparvar, (2018). 'Characterization of complement activity in serum of the four sturgeon species, Acipenser stellatus, A. baeri, A. nudiventris and Huso huso (Chondrostei: Acipenseridae)', Iranian Journal of Aquatic Animal Health, 3(2), pp.98-109. magiran.com/p1781014
آزاده یکتا سرشت؛ امین غلامحسینی؛ علی جانپرور. "ارزیابی فعالیت کمپلمان در سرم چهار گونه از ماهیان خاویاری: اوزون برون (Acipenser stellatus)، سیبری (Acipenser baeri)، شیپ (Acipenser nudiventris) و فیل ماهی (Huso huso)". Iranian Journal of Aquatic Animal Health، 3 ،2 ، 1396، 98-109. magiran.com/p1781014
A. Yektaseresht; A. Gholamhosseini; A. Janparvar. "Characterization of complement activity in serum of the four sturgeon species, Acipenser stellatus, A. baeri, A. nudiventris and Huso huso (Chondrostei: Acipenseridae)", Iranian Journal of Aquatic Animal Health, 3, 2, 2018, 98-109. magiran.com/p1781014
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال