ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهروز حیدری، غلامحسین یعقوبی، سید عباس حسینی راد، محمدحسین داوری، اصغر زربان، (1396). بررسی اپیدمیولوژیک بیماری های چشمی در مراجعه کنندگان به کلینیک چشم پزشکی بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند(94-93)، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 24(3)، 227-235. magiran.com/p1781120
Behrouz Heydari, Gholamhossein Yaghoubi , Seyed Abbas Hosseini Rad, Mohammad Hossein Davari, Asghar Zarban, (2018). The epidemiology of ophthalmic diseases in patients referring to the ophthalmology clinic of Vali-e-Asr Hospital in Birjand (2014 - 2015), Birjand University of Medical Sciences, 24(3), 227-235. magiran.com/p1781120
بهروز حیدری، غلامحسین یعقوبی، سید عباس حسینی راد، محمدحسین داوری، اصغر زربان، بررسی اپیدمیولوژیک بیماری های چشمی در مراجعه کنندگان به کلینیک چشم پزشکی بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند(94-93). مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 1396؛ 24(3): 227-235. magiran.com/p1781120
Behrouz Heydari, Gholamhossein Yaghoubi , Seyed Abbas Hosseini Rad, Mohammad Hossein Davari, Asghar Zarban, The epidemiology of ophthalmic diseases in patients referring to the ophthalmology clinic of Vali-e-Asr Hospital in Birjand (2014 - 2015), Birjand University of Medical Sciences, 2018; 24(3): 227-235. magiran.com/p1781120
بهروز حیدری، غلامحسین یعقوبی، سید عباس حسینی راد، محمدحسین داوری، اصغر زربان، "بررسی اپیدمیولوژیک بیماری های چشمی در مراجعه کنندگان به کلینیک چشم پزشکی بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند(94-93)"، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 24، شماره 3 (1396): 227-235. magiran.com/p1781120
Behrouz Heydari, Gholamhossein Yaghoubi , Seyed Abbas Hosseini Rad, Mohammad Hossein Davari, Asghar Zarban, "The epidemiology of ophthalmic diseases in patients referring to the ophthalmology clinic of Vali-e-Asr Hospital in Birjand (2014 - 2015)", Birjand University of Medical Sciences 24, no.3 (2018): 227-235. magiran.com/p1781120
بهروز حیدری، غلامحسین یعقوبی، سید عباس حسینی راد، محمدحسین داوری، اصغر زربان، (1396). 'بررسی اپیدمیولوژیک بیماری های چشمی در مراجعه کنندگان به کلینیک چشم پزشکی بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند(94-93)'، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 24(3)، صص.227-235. magiran.com/p1781120
Behrouz Heydari, Gholamhossein Yaghoubi , Seyed Abbas Hosseini Rad, Mohammad Hossein Davari, Asghar Zarban, (2018). 'The epidemiology of ophthalmic diseases in patients referring to the ophthalmology clinic of Vali-e-Asr Hospital in Birjand (2014 - 2015)', Birjand University of Medical Sciences, 24(3), pp.227-235. magiran.com/p1781120
بهروز حیدری؛ غلامحسین یعقوبی؛ سید عباس حسینی راد؛ محمدحسین داوری؛ اصغر زربان. "بررسی اپیدمیولوژیک بیماری های چشمی در مراجعه کنندگان به کلینیک چشم پزشکی بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند(94-93)". مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 24 ،3 ، 1396، 227-235. magiran.com/p1781120
Behrouz Heydari; Gholamhossein Yaghoubi ; Seyed Abbas Hosseini Rad; Mohammad Hossein Davari; Asghar Zarban. "The epidemiology of ophthalmic diseases in patients referring to the ophthalmology clinic of Vali-e-Asr Hospital in Birjand (2014 - 2015)", Birjand University of Medical Sciences, 24, 3, 2018, 227-235. magiran.com/p1781120
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال