ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهمن متین پور، رضوان نجفی، یگانه زریباف، علیرضا کریم پور وظیفه خورانی، رومینا حبیبی، (1396). افکار خودکشی در دانشجویان با گرایش های وسواسی: نقش ذهن آگاهی زمینه ای و مسئولیت پذیری افراطی، مجله تصویر سلامت، 8(3)، 145. magiran.com/p1781317
Bahman Matinpoor, Rezvan Najafi, Yeganeh Zaribaf, Alireza Alireza Karimpour-Vazifehkhorani, Romina Habibi, (2018). Suicidal Ideation in Students with Obsessive Tendencies: The Role of Mindfulness and Inflated Responsibility, Depiction of Health, 8(3), 145. magiran.com/p1781317
بهمن متین پور، رضوان نجفی، یگانه زریباف، علیرضا کریم پور وظیفه خورانی، رومینا حبیبی، افکار خودکشی در دانشجویان با گرایش های وسواسی: نقش ذهن آگاهی زمینه ای و مسئولیت پذیری افراطی. مجله تصویر سلامت، 1396؛ 8(3): 145. magiran.com/p1781317
Bahman Matinpoor, Rezvan Najafi, Yeganeh Zaribaf, Alireza Alireza Karimpour-Vazifehkhorani, Romina Habibi, Suicidal Ideation in Students with Obsessive Tendencies: The Role of Mindfulness and Inflated Responsibility, Depiction of Health, 2018; 8(3): 145. magiran.com/p1781317
بهمن متین پور، رضوان نجفی، یگانه زریباف، علیرضا کریم پور وظیفه خورانی، رومینا حبیبی، "افکار خودکشی در دانشجویان با گرایش های وسواسی: نقش ذهن آگاهی زمینه ای و مسئولیت پذیری افراطی"، مجله تصویر سلامت 8، شماره 3 (1396): 145. magiran.com/p1781317
Bahman Matinpoor, Rezvan Najafi, Yeganeh Zaribaf, Alireza Alireza Karimpour-Vazifehkhorani, Romina Habibi, "Suicidal Ideation in Students with Obsessive Tendencies: The Role of Mindfulness and Inflated Responsibility", Depiction of Health 8, no.3 (2018): 145. magiran.com/p1781317
بهمن متین پور، رضوان نجفی، یگانه زریباف، علیرضا کریم پور وظیفه خورانی، رومینا حبیبی، (1396). 'افکار خودکشی در دانشجویان با گرایش های وسواسی: نقش ذهن آگاهی زمینه ای و مسئولیت پذیری افراطی'، مجله تصویر سلامت، 8(3)، صص.145. magiran.com/p1781317
Bahman Matinpoor, Rezvan Najafi, Yeganeh Zaribaf, Alireza Alireza Karimpour-Vazifehkhorani, Romina Habibi, (2018). 'Suicidal Ideation in Students with Obsessive Tendencies: The Role of Mindfulness and Inflated Responsibility', Depiction of Health, 8(3), pp.145. magiran.com/p1781317
بهمن متین پور؛ رضوان نجفی؛ یگانه زریباف؛ علیرضا کریم پور وظیفه خورانی؛ رومینا حبیبی. "افکار خودکشی در دانشجویان با گرایش های وسواسی: نقش ذهن آگاهی زمینه ای و مسئولیت پذیری افراطی". مجله تصویر سلامت، 8 ،3 ، 1396، 145. magiran.com/p1781317
Bahman Matinpoor; Rezvan Najafi; Yeganeh Zaribaf; Alireza Alireza Karimpour-Vazifehkhorani; Romina Habibi. "Suicidal Ideation in Students with Obsessive Tendencies: The Role of Mindfulness and Inflated Responsibility", Depiction of Health, 8, 3, 2018, 145. magiran.com/p1781317
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال