ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیرا مالکی خضرلو ، مهدی تاج بخش، (1396). مطالعه تاثیر برخی تیمارهای پیش از کاشت بذری بر عملکرد و خصوصیات کیفی دانه تاج خروس زراعی، مجله به زراعی کشاورزی، 19(2)، 361-370. magiran.com/p1781408
Samira Maleki Khezerlu , Mehdi Tajbakhsh, (2017). Effect assessment of some seed priming on yield and seed quality characteristics of Amaranthus hypochondriacus L, Journal of Crop Improvment, 19(2), 361-370. magiran.com/p1781408
سمیرا مالکی خضرلو ، مهدی تاج بخش، مطالعه تاثیر برخی تیمارهای پیش از کاشت بذری بر عملکرد و خصوصیات کیفی دانه تاج خروس زراعی. مجله به زراعی کشاورزی، 1396؛ 19(2): 361-370. magiran.com/p1781408
Samira Maleki Khezerlu , Mehdi Tajbakhsh, Effect assessment of some seed priming on yield and seed quality characteristics of Amaranthus hypochondriacus L, Journal of Crop Improvment, 2017; 19(2): 361-370. magiran.com/p1781408
سمیرا مالکی خضرلو ، مهدی تاج بخش، "مطالعه تاثیر برخی تیمارهای پیش از کاشت بذری بر عملکرد و خصوصیات کیفی دانه تاج خروس زراعی"، مجله به زراعی کشاورزی 19، شماره 2 (1396): 361-370. magiran.com/p1781408
Samira Maleki Khezerlu , Mehdi Tajbakhsh, "Effect assessment of some seed priming on yield and seed quality characteristics of Amaranthus hypochondriacus L", Journal of Crop Improvment 19, no.2 (2017): 361-370. magiran.com/p1781408
سمیرا مالکی خضرلو ، مهدی تاج بخش، (1396). 'مطالعه تاثیر برخی تیمارهای پیش از کاشت بذری بر عملکرد و خصوصیات کیفی دانه تاج خروس زراعی'، مجله به زراعی کشاورزی، 19(2)، صص.361-370. magiran.com/p1781408
Samira Maleki Khezerlu , Mehdi Tajbakhsh, (2017). 'Effect assessment of some seed priming on yield and seed quality characteristics of Amaranthus hypochondriacus L', Journal of Crop Improvment, 19(2), pp.361-370. magiran.com/p1781408
سمیرا مالکی خضرلو ؛ مهدی تاج بخش. "مطالعه تاثیر برخی تیمارهای پیش از کاشت بذری بر عملکرد و خصوصیات کیفی دانه تاج خروس زراعی". مجله به زراعی کشاورزی، 19 ،2 ، 1396، 361-370. magiran.com/p1781408
Samira Maleki Khezerlu ; Mehdi Tajbakhsh. "Effect assessment of some seed priming on yield and seed quality characteristics of Amaranthus hypochondriacus L", Journal of Crop Improvment, 19, 2, 2017, 361-370. magiran.com/p1781408
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال