ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد ولی تقدسی، محمد رحیم معینی، غلامعلی اکبرزاده شوکت، هاشم کمالی، رئوف کلیایی، (1396). معرفی حشره کش دیفلوبنزورون (دیمیلین® SC48%) برای کنترل کرم سیب، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 31(3)، 505-510. magiran.com/p1781463
Mohammad Vali Taghaddosi, Mohammad Rahim Moeini, Gholam Ali Akbarzadeh Shokat, Hashem Kamali, Raoof Koliaei, (2018). Introduction of Diflubenzoron (Dimilin SC 48% ®) against codling moth, Cydia pomonella L. (Lep: Tortricidae), Journal of plant protection, 31(3), 505-510. magiran.com/p1781463
محمد ولی تقدسی، محمد رحیم معینی، غلامعلی اکبرزاده شوکت، هاشم کمالی، رئوف کلیایی، معرفی حشره کش دیفلوبنزورون (دیمیلین® SC48%) برای کنترل کرم سیب. فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 1396؛ 31(3): 505-510. magiran.com/p1781463
Mohammad Vali Taghaddosi, Mohammad Rahim Moeini, Gholam Ali Akbarzadeh Shokat, Hashem Kamali, Raoof Koliaei, Introduction of Diflubenzoron (Dimilin SC 48% ®) against codling moth, Cydia pomonella L. (Lep: Tortricidae), Journal of plant protection, 2018; 31(3): 505-510. magiran.com/p1781463
محمد ولی تقدسی، محمد رحیم معینی، غلامعلی اکبرزاده شوکت، هاشم کمالی، رئوف کلیایی، "معرفی حشره کش دیفلوبنزورون (دیمیلین® SC48%) برای کنترل کرم سیب"، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان 31، شماره 3 (1396): 505-510. magiran.com/p1781463
Mohammad Vali Taghaddosi, Mohammad Rahim Moeini, Gholam Ali Akbarzadeh Shokat, Hashem Kamali, Raoof Koliaei, "Introduction of Diflubenzoron (Dimilin SC 48% ®) against codling moth, Cydia pomonella L. (Lep: Tortricidae)", Journal of plant protection 31, no.3 (2018): 505-510. magiran.com/p1781463
محمد ولی تقدسی، محمد رحیم معینی، غلامعلی اکبرزاده شوکت، هاشم کمالی، رئوف کلیایی، (1396). 'معرفی حشره کش دیفلوبنزورون (دیمیلین® SC48%) برای کنترل کرم سیب'، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 31(3)، صص.505-510. magiran.com/p1781463
Mohammad Vali Taghaddosi, Mohammad Rahim Moeini, Gholam Ali Akbarzadeh Shokat, Hashem Kamali, Raoof Koliaei, (2018). 'Introduction of Diflubenzoron (Dimilin SC 48% ®) against codling moth, Cydia pomonella L. (Lep: Tortricidae)', Journal of plant protection, 31(3), pp.505-510. magiran.com/p1781463
محمد ولی تقدسی؛ محمد رحیم معینی؛ غلامعلی اکبرزاده شوکت؛ هاشم کمالی؛ رئوف کلیایی. "معرفی حشره کش دیفلوبنزورون (دیمیلین® SC48%) برای کنترل کرم سیب". فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 31 ،3 ، 1396، 505-510. magiran.com/p1781463
Mohammad Vali Taghaddosi; Mohammad Rahim Moeini; Gholam Ali Akbarzadeh Shokat; Hashem Kamali; Raoof Koliaei. "Introduction of Diflubenzoron (Dimilin SC 48% ®) against codling moth, Cydia pomonella L. (Lep: Tortricidae)", Journal of plant protection, 31, 3, 2018, 505-510. magiran.com/p1781463
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال