ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم پهلوان یلی، محسن محمدی انایی، (1396). بررسی اثر حشره کشی عصاره دانه زیتون تلخ و پوست لیموترش روی شته مومی کلم (Brevicoryne brassicae L.) و شته سبز گندم (Schizaphis graminum Rondani)، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 31(3)، 496-504. magiran.com/p1781464
Maryam Pahlavan Yali, Mohsen Mohammadi Anaii, (2018). Studying, the Insecticidal Effects of Melia azedarach and Citrus limonum Extracts on Two Aphid Species, Journal of plant protection, 31(3), 496-504. magiran.com/p1781464
مریم پهلوان یلی، محسن محمدی انایی، بررسی اثر حشره کشی عصاره دانه زیتون تلخ و پوست لیموترش روی شته مومی کلم (Brevicoryne brassicae L.) و شته سبز گندم (Schizaphis graminum Rondani). فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 1396؛ 31(3): 496-504. magiran.com/p1781464
Maryam Pahlavan Yali, Mohsen Mohammadi Anaii, Studying, the Insecticidal Effects of Melia azedarach and Citrus limonum Extracts on Two Aphid Species, Journal of plant protection, 2018; 31(3): 496-504. magiran.com/p1781464
مریم پهلوان یلی، محسن محمدی انایی، "بررسی اثر حشره کشی عصاره دانه زیتون تلخ و پوست لیموترش روی شته مومی کلم (Brevicoryne brassicae L.) و شته سبز گندم (Schizaphis graminum Rondani)"، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان 31، شماره 3 (1396): 496-504. magiran.com/p1781464
Maryam Pahlavan Yali, Mohsen Mohammadi Anaii, "Studying, the Insecticidal Effects of Melia azedarach and Citrus limonum Extracts on Two Aphid Species", Journal of plant protection 31, no.3 (2018): 496-504. magiran.com/p1781464
مریم پهلوان یلی، محسن محمدی انایی، (1396). 'بررسی اثر حشره کشی عصاره دانه زیتون تلخ و پوست لیموترش روی شته مومی کلم (Brevicoryne brassicae L.) و شته سبز گندم (Schizaphis graminum Rondani)'، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 31(3)، صص.496-504. magiran.com/p1781464
Maryam Pahlavan Yali, Mohsen Mohammadi Anaii, (2018). 'Studying, the Insecticidal Effects of Melia azedarach and Citrus limonum Extracts on Two Aphid Species', Journal of plant protection, 31(3), pp.496-504. magiran.com/p1781464
مریم پهلوان یلی؛ محسن محمدی انایی. "بررسی اثر حشره کشی عصاره دانه زیتون تلخ و پوست لیموترش روی شته مومی کلم (Brevicoryne brassicae L.) و شته سبز گندم (Schizaphis graminum Rondani)". فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 31 ،3 ، 1396، 496-504. magiran.com/p1781464
Maryam Pahlavan Yali; Mohsen Mohammadi Anaii. "Studying, the Insecticidal Effects of Melia azedarach and Citrus limonum Extracts on Two Aphid Species", Journal of plant protection, 31, 3, 2018, 496-504. magiran.com/p1781464
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال