ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد امین حیدری گرجی، فائزه ابوالقاسم زاده، همایون علاقه مند، بهناز اسماعیلی ، (1396). اثر کلرهگزیدین 2% بر ریزنشت مینایی ترمیم های کامپوزیتی با استفاده از باندینگهای عاجی نسل 5، 6، 7 و یونیورسال (در آزمایشگاه)، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 19(12)، 36-42. magiran.com/p1781684
Ma Haidari, F. Abolghasemzade, H. Alaghemand, B. Esmaeili , (2017). Effect of 2% Chlorhexidine on the Enamel Microleakage of Composite Restorations Using 5th, 6th, 7th and Universal Generation of Dentine Bonding Agents (In Vitro), Journal of Babol University of Medical Sciences, 19(12), 36-42. magiran.com/p1781684
محمد امین حیدری گرجی، فائزه ابوالقاسم زاده، همایون علاقه مند، بهناز اسماعیلی ، اثر کلرهگزیدین 2% بر ریزنشت مینایی ترمیم های کامپوزیتی با استفاده از باندینگهای عاجی نسل 5، 6، 7 و یونیورسال (در آزمایشگاه). مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 1396؛ 19(12): 36-42. magiran.com/p1781684
Ma Haidari, F. Abolghasemzade, H. Alaghemand, B. Esmaeili , Effect of 2% Chlorhexidine on the Enamel Microleakage of Composite Restorations Using 5th, 6th, 7th and Universal Generation of Dentine Bonding Agents (In Vitro), Journal of Babol University of Medical Sciences, 2017; 19(12): 36-42. magiran.com/p1781684
محمد امین حیدری گرجی، فائزه ابوالقاسم زاده، همایون علاقه مند، بهناز اسماعیلی ، "اثر کلرهگزیدین 2% بر ریزنشت مینایی ترمیم های کامپوزیتی با استفاده از باندینگهای عاجی نسل 5، 6، 7 و یونیورسال (در آزمایشگاه)"، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل 19، شماره 12 (1396): 36-42. magiran.com/p1781684
Ma Haidari, F. Abolghasemzade, H. Alaghemand, B. Esmaeili , "Effect of 2% Chlorhexidine on the Enamel Microleakage of Composite Restorations Using 5th, 6th, 7th and Universal Generation of Dentine Bonding Agents (In Vitro)", Journal of Babol University of Medical Sciences 19, no.12 (2017): 36-42. magiran.com/p1781684
محمد امین حیدری گرجی، فائزه ابوالقاسم زاده، همایون علاقه مند، بهناز اسماعیلی ، (1396). 'اثر کلرهگزیدین 2% بر ریزنشت مینایی ترمیم های کامپوزیتی با استفاده از باندینگهای عاجی نسل 5، 6، 7 و یونیورسال (در آزمایشگاه)'، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 19(12)، صص.36-42. magiran.com/p1781684
Ma Haidari, F. Abolghasemzade, H. Alaghemand, B. Esmaeili , (2017). 'Effect of 2% Chlorhexidine on the Enamel Microleakage of Composite Restorations Using 5th, 6th, 7th and Universal Generation of Dentine Bonding Agents (In Vitro)', Journal of Babol University of Medical Sciences, 19(12), pp.36-42. magiran.com/p1781684
محمد امین حیدری گرجی؛ فائزه ابوالقاسم زاده؛ همایون علاقه مند؛ بهناز اسماعیلی . "اثر کلرهگزیدین 2% بر ریزنشت مینایی ترمیم های کامپوزیتی با استفاده از باندینگهای عاجی نسل 5، 6، 7 و یونیورسال (در آزمایشگاه)". مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 19 ،12 ، 1396، 36-42. magiran.com/p1781684
Ma Haidari; F. Abolghasemzade; H. Alaghemand; B. Esmaeili . "Effect of 2% Chlorhexidine on the Enamel Microleakage of Composite Restorations Using 5th, 6th, 7th and Universal Generation of Dentine Bonding Agents (In Vitro)", Journal of Babol University of Medical Sciences, 19, 12, 2017, 36-42. magiran.com/p1781684
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال