ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میلاد رنجبر، محمدحسین عزیزی ، عادل میرمجیدی هشتجین، (1396). ارزیابی خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم ترکیبی ژلاتین-کربوکسی متیل سلولز و بهینه سازی فرمولاسیون به روش دی-اپتیمال، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 14(10)، 299-308. magiran.com/p1782132
Ranjbarm., Azizi, M. H. , Mirmajidi Hashtjin, A, (2018). Physical and Mechanical Characterization of Film based on Gelatin-CMC and Optimization of Formulations Based on DeOptimal Design, Food Science and Technology, 14(10), 299-308. magiran.com/p1782132
میلاد رنجبر، محمدحسین عزیزی ، عادل میرمجیدی هشتجین، ارزیابی خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم ترکیبی ژلاتین-کربوکسی متیل سلولز و بهینه سازی فرمولاسیون به روش دی-اپتیمال. مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 1396؛ 14(10): 299-308. magiran.com/p1782132
Ranjbarm., Azizi, M. H. , Mirmajidi Hashtjin, A, Physical and Mechanical Characterization of Film based on Gelatin-CMC and Optimization of Formulations Based on DeOptimal Design, Food Science and Technology, 2018; 14(10): 299-308. magiran.com/p1782132
میلاد رنجبر، محمدحسین عزیزی ، عادل میرمجیدی هشتجین، "ارزیابی خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم ترکیبی ژلاتین-کربوکسی متیل سلولز و بهینه سازی فرمولاسیون به روش دی-اپتیمال"، مجله علوم و صنایع غذایی ایران 14، شماره 10 (1396): 299-308. magiran.com/p1782132
Ranjbarm., Azizi, M. H. , Mirmajidi Hashtjin, A, "Physical and Mechanical Characterization of Film based on Gelatin-CMC and Optimization of Formulations Based on DeOptimal Design", Food Science and Technology 14, no.10 (2018): 299-308. magiran.com/p1782132
میلاد رنجبر، محمدحسین عزیزی ، عادل میرمجیدی هشتجین، (1396). 'ارزیابی خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم ترکیبی ژلاتین-کربوکسی متیل سلولز و بهینه سازی فرمولاسیون به روش دی-اپتیمال'، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 14(10)، صص.299-308. magiran.com/p1782132
Ranjbarm., Azizi, M. H. , Mirmajidi Hashtjin, A, (2018). 'Physical and Mechanical Characterization of Film based on Gelatin-CMC and Optimization of Formulations Based on DeOptimal Design', Food Science and Technology, 14(10), pp.299-308. magiran.com/p1782132
میلاد رنجبر؛ محمدحسین عزیزی ؛ عادل میرمجیدی هشتجین. "ارزیابی خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم ترکیبی ژلاتین-کربوکسی متیل سلولز و بهینه سازی فرمولاسیون به روش دی-اپتیمال". مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 14 ،10 ، 1396، 299-308. magiran.com/p1782132
Ranjbarm.; Azizi; M. H. ; Mirmajidi Hashtjin; A. "Physical and Mechanical Characterization of Film based on Gelatin-CMC and Optimization of Formulations Based on DeOptimal Design", Food Science and Technology, 14, 10, 2018, 299-308. magiran.com/p1782132
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال