ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نگار راوش، جواد حصاری ، صدیف آزادمرد دمیرچی، سید عباس رافت، (1396). تاثیر بسته بندی خلاء بر خواص فیزیکوشیمیایی، بافتی، میکروبی و حسی بستنی خشک، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 14(10)، 1-13. magiran.com/p1782158
Negar Ravash, Javad Hesari , Sodeyf Azadmard-Damirchi, S. Abbas Rafat, (2018). Effect of vacuum packaging on the physico-chemical, textural, microbiological and sensory properties of dried ice cream, Food Science and Technology, 14(10), 1-13. magiran.com/p1782158
نگار راوش، جواد حصاری ، صدیف آزادمرد دمیرچی، سید عباس رافت، تاثیر بسته بندی خلاء بر خواص فیزیکوشیمیایی، بافتی، میکروبی و حسی بستنی خشک. مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 1396؛ 14(10): 1-13. magiran.com/p1782158
Negar Ravash, Javad Hesari , Sodeyf Azadmard-Damirchi, S. Abbas Rafat, Effect of vacuum packaging on the physico-chemical, textural, microbiological and sensory properties of dried ice cream, Food Science and Technology, 2018; 14(10): 1-13. magiran.com/p1782158
نگار راوش، جواد حصاری ، صدیف آزادمرد دمیرچی، سید عباس رافت، "تاثیر بسته بندی خلاء بر خواص فیزیکوشیمیایی، بافتی، میکروبی و حسی بستنی خشک"، مجله علوم و صنایع غذایی ایران 14، شماره 10 (1396): 1-13. magiran.com/p1782158
Negar Ravash, Javad Hesari , Sodeyf Azadmard-Damirchi, S. Abbas Rafat, "Effect of vacuum packaging on the physico-chemical, textural, microbiological and sensory properties of dried ice cream", Food Science and Technology 14, no.10 (2018): 1-13. magiran.com/p1782158
نگار راوش، جواد حصاری ، صدیف آزادمرد دمیرچی، سید عباس رافت، (1396). 'تاثیر بسته بندی خلاء بر خواص فیزیکوشیمیایی، بافتی، میکروبی و حسی بستنی خشک'، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 14(10)، صص.1-13. magiran.com/p1782158
Negar Ravash, Javad Hesari , Sodeyf Azadmard-Damirchi, S. Abbas Rafat, (2018). 'Effect of vacuum packaging on the physico-chemical, textural, microbiological and sensory properties of dried ice cream', Food Science and Technology, 14(10), pp.1-13. magiran.com/p1782158
نگار راوش؛ جواد حصاری ؛ صدیف آزادمرد دمیرچی؛ سید عباس رافت. "تاثیر بسته بندی خلاء بر خواص فیزیکوشیمیایی، بافتی، میکروبی و حسی بستنی خشک". مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 14 ،10 ، 1396، 1-13. magiran.com/p1782158
Negar Ravash; Javad Hesari ; Sodeyf Azadmard-Damirchi; S. Abbas Rafat. "Effect of vacuum packaging on the physico-chemical, textural, microbiological and sensory properties of dried ice cream", Food Science and Technology, 14, 10, 2018, 1-13. magiran.com/p1782158
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال