ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم سلطانی، صدیقه اظهری ، علی خورسند وکیل زاده، فاطمه تارا، سید رضا مظلوم، (1396). بررسی تاثیر طب فشاری بر انقباض رحم و دردهای بعد از زایمان، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 20(9)، 91-100. magiran.com/p1782272
Maryam Soltani, Sedigheh Azhari , Ali Khorsand Vakilzadeh, Fatemeh Tara, Seyed Reza Mazloum, (2018). The effect of acupressure on uterine tone and pain after delivery, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 20(9), 91-100. magiran.com/p1782272
مریم سلطانی، صدیقه اظهری ، علی خورسند وکیل زاده، فاطمه تارا، سید رضا مظلوم، بررسی تاثیر طب فشاری بر انقباض رحم و دردهای بعد از زایمان. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1396؛ 20(9): 91-100. magiran.com/p1782272
Maryam Soltani, Sedigheh Azhari , Ali Khorsand Vakilzadeh, Fatemeh Tara, Seyed Reza Mazloum, The effect of acupressure on uterine tone and pain after delivery, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2018; 20(9): 91-100. magiran.com/p1782272
مریم سلطانی، صدیقه اظهری ، علی خورسند وکیل زاده، فاطمه تارا، سید رضا مظلوم، "بررسی تاثیر طب فشاری بر انقباض رحم و دردهای بعد از زایمان"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 20، شماره 9 (1396): 91-100. magiran.com/p1782272
Maryam Soltani, Sedigheh Azhari , Ali Khorsand Vakilzadeh, Fatemeh Tara, Seyed Reza Mazloum, "The effect of acupressure on uterine tone and pain after delivery", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 20, no.9 (2018): 91-100. magiran.com/p1782272
مریم سلطانی، صدیقه اظهری ، علی خورسند وکیل زاده، فاطمه تارا، سید رضا مظلوم، (1396). 'بررسی تاثیر طب فشاری بر انقباض رحم و دردهای بعد از زایمان'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 20(9)، صص.91-100. magiran.com/p1782272
Maryam Soltani, Sedigheh Azhari , Ali Khorsand Vakilzadeh, Fatemeh Tara, Seyed Reza Mazloum, (2018). 'The effect of acupressure on uterine tone and pain after delivery', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 20(9), pp.91-100. magiran.com/p1782272
مریم سلطانی؛ صدیقه اظهری ؛ علی خورسند وکیل زاده؛ فاطمه تارا؛ سید رضا مظلوم. "بررسی تاثیر طب فشاری بر انقباض رحم و دردهای بعد از زایمان". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 20 ،9 ، 1396، 91-100. magiran.com/p1782272
Maryam Soltani; Sedigheh Azhari ; Ali Khorsand Vakilzadeh; Fatemeh Tara; Seyed Reza Mazloum. "The effect of acupressure on uterine tone and pain after delivery", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 20, 9, 2018, 91-100. magiran.com/p1782272
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال