ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پروین گلزاره، روجا رحیمی، فاطمه رحیمی کیان، رضا بخردی، عباس مهران، (1396). بررسی تاثیر کپسول خوراکی رازیانه بر علائم جسمانی ناشی از یائسگی زنان، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 20(9)، 41-48. magiran.com/p1782278
Parvin Golzareh, Roja Rahimi, Fatemeh Rahimikian , Reza Bekhradi, Abbas Mehran, (2018). The effect of fennel oral capsules on physical symptoms caused by menopause in women, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 20(9), 41-48. magiran.com/p1782278
پروین گلزاره، روجا رحیمی، فاطمه رحیمی کیان، رضا بخردی، عباس مهران، بررسی تاثیر کپسول خوراکی رازیانه بر علائم جسمانی ناشی از یائسگی زنان. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1396؛ 20(9): 41-48. magiran.com/p1782278
Parvin Golzareh, Roja Rahimi, Fatemeh Rahimikian , Reza Bekhradi, Abbas Mehran, The effect of fennel oral capsules on physical symptoms caused by menopause in women, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2018; 20(9): 41-48. magiran.com/p1782278
پروین گلزاره، روجا رحیمی، فاطمه رحیمی کیان، رضا بخردی، عباس مهران، "بررسی تاثیر کپسول خوراکی رازیانه بر علائم جسمانی ناشی از یائسگی زنان"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 20، شماره 9 (1396): 41-48. magiran.com/p1782278
Parvin Golzareh, Roja Rahimi, Fatemeh Rahimikian , Reza Bekhradi, Abbas Mehran, "The effect of fennel oral capsules on physical symptoms caused by menopause in women", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 20, no.9 (2018): 41-48. magiran.com/p1782278
پروین گلزاره، روجا رحیمی، فاطمه رحیمی کیان، رضا بخردی، عباس مهران، (1396). 'بررسی تاثیر کپسول خوراکی رازیانه بر علائم جسمانی ناشی از یائسگی زنان'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 20(9)، صص.41-48. magiran.com/p1782278
Parvin Golzareh, Roja Rahimi, Fatemeh Rahimikian , Reza Bekhradi, Abbas Mehran, (2018). 'The effect of fennel oral capsules on physical symptoms caused by menopause in women', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 20(9), pp.41-48. magiran.com/p1782278
پروین گلزاره؛ روجا رحیمی؛ فاطمه رحیمی کیان؛ رضا بخردی؛ عباس مهران. "بررسی تاثیر کپسول خوراکی رازیانه بر علائم جسمانی ناشی از یائسگی زنان". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 20 ،9 ، 1396، 41-48. magiran.com/p1782278
Parvin Golzareh; Roja Rahimi; Fatemeh Rahimikian ; Reza Bekhradi; Abbas Mehran. "The effect of fennel oral capsules on physical symptoms caused by menopause in women", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 20, 9, 2018, 41-48. magiran.com/p1782278
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال