ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسماعیل وزیری، نادر نقشینه، عبدالرضا نوروزی چاکلی، میترا دیلمقانی، شهرام توفیقی، (1396). چالش های اشتراک گذاری داده های پژوهشی از دیدگاه پژوهشگران حوزه پزشکی ایران، نشریه مدیریت سلامت، 20(70)، 79-93. magiran.com/p1782769
E. Vaziri , N. Naghshineh, A. Noroozi Chakoli, M. Dilmaghani, Sh Tofighi, (2018). Data Sharing Challenges from the Perspective of the Iranian Medical Sciences Researchers, Journal of Health Administration, 20(70), 79-93. magiran.com/p1782769
اسماعیل وزیری، نادر نقشینه، عبدالرضا نوروزی چاکلی، میترا دیلمقانی، شهرام توفیقی، چالش های اشتراک گذاری داده های پژوهشی از دیدگاه پژوهشگران حوزه پزشکی ایران. نشریه مدیریت سلامت، 1396؛ 20(70): 79-93. magiran.com/p1782769
E. Vaziri , N. Naghshineh, A. Noroozi Chakoli, M. Dilmaghani, Sh Tofighi, Data Sharing Challenges from the Perspective of the Iranian Medical Sciences Researchers, Journal of Health Administration, 2018; 20(70): 79-93. magiran.com/p1782769
اسماعیل وزیری، نادر نقشینه، عبدالرضا نوروزی چاکلی، میترا دیلمقانی، شهرام توفیقی، "چالش های اشتراک گذاری داده های پژوهشی از دیدگاه پژوهشگران حوزه پزشکی ایران"، نشریه مدیریت سلامت 20، شماره 70 (1396): 79-93. magiran.com/p1782769
E. Vaziri , N. Naghshineh, A. Noroozi Chakoli, M. Dilmaghani, Sh Tofighi, "Data Sharing Challenges from the Perspective of the Iranian Medical Sciences Researchers", Journal of Health Administration 20, no.70 (2018): 79-93. magiran.com/p1782769
اسماعیل وزیری، نادر نقشینه، عبدالرضا نوروزی چاکلی، میترا دیلمقانی، شهرام توفیقی، (1396). 'چالش های اشتراک گذاری داده های پژوهشی از دیدگاه پژوهشگران حوزه پزشکی ایران'، نشریه مدیریت سلامت، 20(70)، صص.79-93. magiran.com/p1782769
E. Vaziri , N. Naghshineh, A. Noroozi Chakoli, M. Dilmaghani, Sh Tofighi, (2018). 'Data Sharing Challenges from the Perspective of the Iranian Medical Sciences Researchers', Journal of Health Administration, 20(70), pp.79-93. magiran.com/p1782769
اسماعیل وزیری؛ نادر نقشینه؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ میترا دیلمقانی؛ شهرام توفیقی. "چالش های اشتراک گذاری داده های پژوهشی از دیدگاه پژوهشگران حوزه پزشکی ایران". نشریه مدیریت سلامت، 20 ،70 ، 1396، 79-93. magiran.com/p1782769
E. Vaziri ; N. Naghshineh; A. Noroozi Chakoli; M. Dilmaghani; Sh Tofighi. "Data Sharing Challenges from the Perspective of the Iranian Medical Sciences Researchers", Journal of Health Administration, 20, 70, 2018, 79-93. magiran.com/p1782769
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال