ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احسان نصیری فر، علی اسمعیلی زاده کشکوییه، حسن مرادیان، سعید سهرابی، مهدی طالبی، (1396). بررسی جایگاه صفت کمی موثر بر صفات رشد در بلدرچین ژاپنی با استفاده از طرح ناتنی پدری، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8(17)، 122-129. magiran.com/p1783272
, (2018). Study of Quantitative Trait Loci Affecting Growth Traits in Japanese Quail using a Paternal Half-Sib Design, Research On Animal Production, 8(17), 122-129. magiran.com/p1783272
احسان نصیری فر، علی اسمعیلی زاده کشکوییه، حسن مرادیان، سعید سهرابی، مهدی طالبی، بررسی جایگاه صفت کمی موثر بر صفات رشد در بلدرچین ژاپنی با استفاده از طرح ناتنی پدری. فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 1396؛ 8(17): 122-129. magiran.com/p1783272
, Study of Quantitative Trait Loci Affecting Growth Traits in Japanese Quail using a Paternal Half-Sib Design, Research On Animal Production, 2018; 8(17): 122-129. magiran.com/p1783272
احسان نصیری فر، علی اسمعیلی زاده کشکوییه، حسن مرادیان، سعید سهرابی، مهدی طالبی، "بررسی جایگاه صفت کمی موثر بر صفات رشد در بلدرچین ژاپنی با استفاده از طرح ناتنی پدری"، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی 8، شماره 17 (1396): 122-129. magiran.com/p1783272
, "Study of Quantitative Trait Loci Affecting Growth Traits in Japanese Quail using a Paternal Half-Sib Design", Research On Animal Production 8, no.17 (2018): 122-129. magiran.com/p1783272
احسان نصیری فر، علی اسمعیلی زاده کشکوییه، حسن مرادیان، سعید سهرابی، مهدی طالبی، (1396). 'بررسی جایگاه صفت کمی موثر بر صفات رشد در بلدرچین ژاپنی با استفاده از طرح ناتنی پدری'، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8(17)، صص.122-129. magiran.com/p1783272
, (2018). 'Study of Quantitative Trait Loci Affecting Growth Traits in Japanese Quail using a Paternal Half-Sib Design', Research On Animal Production, 8(17), pp.122-129. magiran.com/p1783272
احسان نصیری فر؛ علی اسمعیلی زاده کشکوییه؛ حسن مرادیان؛ سعید سهرابی؛ مهدی طالبی. "بررسی جایگاه صفت کمی موثر بر صفات رشد در بلدرچین ژاپنی با استفاده از طرح ناتنی پدری". فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8 ،17 ، 1396، 122-129. magiran.com/p1783272
. "Study of Quantitative Trait Loci Affecting Growth Traits in Japanese Quail using a Paternal Half-Sib Design", Research On Animal Production, 8, 17, 2018, 122-129. magiran.com/p1783272
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال