ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا پتی آبادی، سیما ساور سفلی، شیدا ورکوهی، (1396). برآورد مولفه های واریانس- کوواریانس صفات رشد گوسفندان نژاد شال با استفاده از مدل های حیوانی مختلف، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8(17)، 149-156. magiran.com/p1783286
Zahra Patiabadi, Sima Savar Sofla, Sheida Varkoohi, (2018). Estimation of (co) Variance Components for Growth Traits of Shall Sheep using Different Animal Models, Research On Animal Production, 8(17), 149-156. magiran.com/p1783286
زهرا پتی آبادی، سیما ساور سفلی، شیدا ورکوهی، برآورد مولفه های واریانس- کوواریانس صفات رشد گوسفندان نژاد شال با استفاده از مدل های حیوانی مختلف. فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 1396؛ 8(17): 149-156. magiran.com/p1783286
Zahra Patiabadi, Sima Savar Sofla, Sheida Varkoohi, Estimation of (co) Variance Components for Growth Traits of Shall Sheep using Different Animal Models, Research On Animal Production, 2018; 8(17): 149-156. magiran.com/p1783286
زهرا پتی آبادی، سیما ساور سفلی، شیدا ورکوهی، "برآورد مولفه های واریانس- کوواریانس صفات رشد گوسفندان نژاد شال با استفاده از مدل های حیوانی مختلف"، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی 8، شماره 17 (1396): 149-156. magiran.com/p1783286
Zahra Patiabadi, Sima Savar Sofla, Sheida Varkoohi, "Estimation of (co) Variance Components for Growth Traits of Shall Sheep using Different Animal Models", Research On Animal Production 8, no.17 (2018): 149-156. magiran.com/p1783286
زهرا پتی آبادی، سیما ساور سفلی، شیدا ورکوهی، (1396). 'برآورد مولفه های واریانس- کوواریانس صفات رشد گوسفندان نژاد شال با استفاده از مدل های حیوانی مختلف'، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8(17)، صص.149-156. magiran.com/p1783286
Zahra Patiabadi, Sima Savar Sofla, Sheida Varkoohi, (2018). 'Estimation of (co) Variance Components for Growth Traits of Shall Sheep using Different Animal Models', Research On Animal Production, 8(17), pp.149-156. magiran.com/p1783286
زهرا پتی آبادی؛ سیما ساور سفلی؛ شیدا ورکوهی. "برآورد مولفه های واریانس- کوواریانس صفات رشد گوسفندان نژاد شال با استفاده از مدل های حیوانی مختلف". فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8 ،17 ، 1396، 149-156. magiran.com/p1783286
Zahra Patiabadi; Sima Savar Sofla; Sheida Varkoohi. "Estimation of (co) Variance Components for Growth Traits of Shall Sheep using Different Animal Models", Research On Animal Production, 8, 17, 2018, 149-156. magiran.com/p1783286
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال