ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسن حیدری علمدارلو، حسین مرادی، مهناز کریمی، ولی الله قاسمی عمران، (1396). ارزیابی بیان ژن ACO و فعالیت آنزیم کاتالاز تحت تاثیر اسیدسالیسیلیک و عصاره گیاهی در دو رقم گل شاخه بریدنی میخک مینیاتوری، مجله علوم باغبانی ایران، 48(3)، 715-722. magiran.com/p1783898
Mohammad Hassan Heydari Alamdarlou, Hossein Moradi , Mahnaz Karimi, Vali-Ollah Ghasemi Omran, (2018). ACO gene expression and catalase activity under the influence of salicylic acid and plant extracts in two miniatures Carnation cut flowers, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 48(3), 715-722. magiran.com/p1783898
محمدحسن حیدری علمدارلو، حسین مرادی، مهناز کریمی، ولی الله قاسمی عمران، ارزیابی بیان ژن ACO و فعالیت آنزیم کاتالاز تحت تاثیر اسیدسالیسیلیک و عصاره گیاهی در دو رقم گل شاخه بریدنی میخک مینیاتوری. مجله علوم باغبانی ایران، 1396؛ 48(3): 715-722. magiran.com/p1783898
Mohammad Hassan Heydari Alamdarlou, Hossein Moradi , Mahnaz Karimi, Vali-Ollah Ghasemi Omran, ACO gene expression and catalase activity under the influence of salicylic acid and plant extracts in two miniatures Carnation cut flowers, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2018; 48(3): 715-722. magiran.com/p1783898
محمدحسن حیدری علمدارلو، حسین مرادی، مهناز کریمی، ولی الله قاسمی عمران، "ارزیابی بیان ژن ACO و فعالیت آنزیم کاتالاز تحت تاثیر اسیدسالیسیلیک و عصاره گیاهی در دو رقم گل شاخه بریدنی میخک مینیاتوری"، مجله علوم باغبانی ایران 48، شماره 3 (1396): 715-722. magiran.com/p1783898
Mohammad Hassan Heydari Alamdarlou, Hossein Moradi , Mahnaz Karimi, Vali-Ollah Ghasemi Omran, "ACO gene expression and catalase activity under the influence of salicylic acid and plant extracts in two miniatures Carnation cut flowers", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 48, no.3 (2018): 715-722. magiran.com/p1783898
محمدحسن حیدری علمدارلو، حسین مرادی، مهناز کریمی، ولی الله قاسمی عمران، (1396). 'ارزیابی بیان ژن ACO و فعالیت آنزیم کاتالاز تحت تاثیر اسیدسالیسیلیک و عصاره گیاهی در دو رقم گل شاخه بریدنی میخک مینیاتوری'، مجله علوم باغبانی ایران، 48(3)، صص.715-722. magiran.com/p1783898
Mohammad Hassan Heydari Alamdarlou, Hossein Moradi , Mahnaz Karimi, Vali-Ollah Ghasemi Omran, (2018). 'ACO gene expression and catalase activity under the influence of salicylic acid and plant extracts in two miniatures Carnation cut flowers', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 48(3), pp.715-722. magiran.com/p1783898
محمدحسن حیدری علمدارلو؛ حسین مرادی؛ مهناز کریمی؛ ولی الله قاسمی عمران. "ارزیابی بیان ژن ACO و فعالیت آنزیم کاتالاز تحت تاثیر اسیدسالیسیلیک و عصاره گیاهی در دو رقم گل شاخه بریدنی میخک مینیاتوری". مجله علوم باغبانی ایران، 48 ،3 ، 1396، 715-722. magiran.com/p1783898
Mohammad Hassan Heydari Alamdarlou; Hossein Moradi ; Mahnaz Karimi; Vali-Ollah Ghasemi Omran. "ACO gene expression and catalase activity under the influence of salicylic acid and plant extracts in two miniatures Carnation cut flowers", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 48, 3, 2018, 715-722. magiran.com/p1783898
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال