ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا ایمانی، عبدالهادی حسین زاده، محمدرضا حسندخت، محمدرضا نقوی، رجب چوکان، (1396). بررسی نحوه توارث زمان گلدهی در کاهو (Lactuca sativa L.) با استفاده از روش تجزیه میانگین نسل ها، مجله علوم باغبانی ایران، 48(3)، 681-688. magiran.com/p1783901
Mohammad Reza Imani, Abdolhadi Hosseinzadeh , Mohammad Reza Hasandokht, Mohammad Reza Naghavi, Rajab Choukan, (2018). Inheritance flowering time survay in Lettuce (Lactuca sativa L.) by generations mean analysis, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 48(3), 681-688. magiran.com/p1783901
محمدرضا ایمانی، عبدالهادی حسین زاده، محمدرضا حسندخت، محمدرضا نقوی، رجب چوکان، بررسی نحوه توارث زمان گلدهی در کاهو (Lactuca sativa L.) با استفاده از روش تجزیه میانگین نسل ها. مجله علوم باغبانی ایران، 1396؛ 48(3): 681-688. magiran.com/p1783901
Mohammad Reza Imani, Abdolhadi Hosseinzadeh , Mohammad Reza Hasandokht, Mohammad Reza Naghavi, Rajab Choukan, Inheritance flowering time survay in Lettuce (Lactuca sativa L.) by generations mean analysis, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2018; 48(3): 681-688. magiran.com/p1783901
محمدرضا ایمانی، عبدالهادی حسین زاده، محمدرضا حسندخت، محمدرضا نقوی، رجب چوکان، "بررسی نحوه توارث زمان گلدهی در کاهو (Lactuca sativa L.) با استفاده از روش تجزیه میانگین نسل ها"، مجله علوم باغبانی ایران 48، شماره 3 (1396): 681-688. magiran.com/p1783901
Mohammad Reza Imani, Abdolhadi Hosseinzadeh , Mohammad Reza Hasandokht, Mohammad Reza Naghavi, Rajab Choukan, "Inheritance flowering time survay in Lettuce (Lactuca sativa L.) by generations mean analysis", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 48, no.3 (2018): 681-688. magiran.com/p1783901
محمدرضا ایمانی، عبدالهادی حسین زاده، محمدرضا حسندخت، محمدرضا نقوی، رجب چوکان، (1396). 'بررسی نحوه توارث زمان گلدهی در کاهو (Lactuca sativa L.) با استفاده از روش تجزیه میانگین نسل ها'، مجله علوم باغبانی ایران، 48(3)، صص.681-688. magiran.com/p1783901
Mohammad Reza Imani, Abdolhadi Hosseinzadeh , Mohammad Reza Hasandokht, Mohammad Reza Naghavi, Rajab Choukan, (2018). 'Inheritance flowering time survay in Lettuce (Lactuca sativa L.) by generations mean analysis', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 48(3), pp.681-688. magiran.com/p1783901
محمدرضا ایمانی؛ عبدالهادی حسین زاده؛ محمدرضا حسندخت؛ محمدرضا نقوی؛ رجب چوکان. "بررسی نحوه توارث زمان گلدهی در کاهو (Lactuca sativa L.) با استفاده از روش تجزیه میانگین نسل ها". مجله علوم باغبانی ایران، 48 ،3 ، 1396، 681-688. magiran.com/p1783901
Mohammad Reza Imani; Abdolhadi Hosseinzadeh ; Mohammad Reza Hasandokht; Mohammad Reza Naghavi; Rajab Choukan. "Inheritance flowering time survay in Lettuce (Lactuca sativa L.) by generations mean analysis", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 48, 3, 2018, 681-688. magiran.com/p1783901
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال