ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن پیرمرادیان، لطفعلی ناصری ، حمید عبدالهی، علی اصغر شهابی، (1396). فعالیت آنزیم فریک کیلیت ردوکتاز ریشه روشی برای ارزیابی تحمل به سبزروی ناشی از کمبود آهن در پایه های سیب (Malus domestica Borkh.)، مجله علوم باغبانی ایران، 48(3)، 655-668. magiran.com/p1783903
Mohsen Pirmoradian, Lotfali Naseri , Hamid Abdollahi, Ali Asghar Shahabi, (2018). Ferric chelate reductase activity as screening index for selecting iron chlorosis resistance of Apple rootstocks, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 48(3), 655-668. magiran.com/p1783903
محسن پیرمرادیان، لطفعلی ناصری ، حمید عبدالهی، علی اصغر شهابی، فعالیت آنزیم فریک کیلیت ردوکتاز ریشه روشی برای ارزیابی تحمل به سبزروی ناشی از کمبود آهن در پایه های سیب (Malus domestica Borkh.). مجله علوم باغبانی ایران، 1396؛ 48(3): 655-668. magiran.com/p1783903
Mohsen Pirmoradian, Lotfali Naseri , Hamid Abdollahi, Ali Asghar Shahabi, Ferric chelate reductase activity as screening index for selecting iron chlorosis resistance of Apple rootstocks, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2018; 48(3): 655-668. magiran.com/p1783903
محسن پیرمرادیان، لطفعلی ناصری ، حمید عبدالهی، علی اصغر شهابی، "فعالیت آنزیم فریک کیلیت ردوکتاز ریشه روشی برای ارزیابی تحمل به سبزروی ناشی از کمبود آهن در پایه های سیب (Malus domestica Borkh.)"، مجله علوم باغبانی ایران 48، شماره 3 (1396): 655-668. magiran.com/p1783903
Mohsen Pirmoradian, Lotfali Naseri , Hamid Abdollahi, Ali Asghar Shahabi, "Ferric chelate reductase activity as screening index for selecting iron chlorosis resistance of Apple rootstocks", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 48, no.3 (2018): 655-668. magiran.com/p1783903
محسن پیرمرادیان، لطفعلی ناصری ، حمید عبدالهی، علی اصغر شهابی، (1396). 'فعالیت آنزیم فریک کیلیت ردوکتاز ریشه روشی برای ارزیابی تحمل به سبزروی ناشی از کمبود آهن در پایه های سیب (Malus domestica Borkh.)'، مجله علوم باغبانی ایران، 48(3)، صص.655-668. magiran.com/p1783903
Mohsen Pirmoradian, Lotfali Naseri , Hamid Abdollahi, Ali Asghar Shahabi, (2018). 'Ferric chelate reductase activity as screening index for selecting iron chlorosis resistance of Apple rootstocks', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 48(3), pp.655-668. magiran.com/p1783903
محسن پیرمرادیان؛ لطفعلی ناصری ؛ حمید عبدالهی؛ علی اصغر شهابی. "فعالیت آنزیم فریک کیلیت ردوکتاز ریشه روشی برای ارزیابی تحمل به سبزروی ناشی از کمبود آهن در پایه های سیب (Malus domestica Borkh.)". مجله علوم باغبانی ایران، 48 ،3 ، 1396، 655-668. magiran.com/p1783903
Mohsen Pirmoradian; Lotfali Naseri ; Hamid Abdollahi; Ali Asghar Shahabi. "Ferric chelate reductase activity as screening index for selecting iron chlorosis resistance of Apple rootstocks", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 48, 3, 2018, 655-668. magiran.com/p1783903
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال