ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شیوا بذل، فرشاد دشتی، مجتبی دلشاد، (1396). تاثیر سولفات و سلنیوم بر برخی شاخص های ریخت شناختی و ویژگی های پاداکسندگی پیاز قرمز آذرشهر، مجله علوم باغبانی ایران، 48(3)، 623-633. magiran.com/p1783906
Shiva Bazl, Farshad Dashti , Mojtaba Delshad, (2018). Effects of different levels of sulfur and selenium on some morphological and antioxidant properties of onion (Allium cepa L.) cv. Germez Azarshahr, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 48(3), 623-633. magiran.com/p1783906
شیوا بذل، فرشاد دشتی، مجتبی دلشاد، تاثیر سولفات و سلنیوم بر برخی شاخص های ریخت شناختی و ویژگی های پاداکسندگی پیاز قرمز آذرشهر. مجله علوم باغبانی ایران، 1396؛ 48(3): 623-633. magiran.com/p1783906
Shiva Bazl, Farshad Dashti , Mojtaba Delshad, Effects of different levels of sulfur and selenium on some morphological and antioxidant properties of onion (Allium cepa L.) cv. Germez Azarshahr, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2018; 48(3): 623-633. magiran.com/p1783906
شیوا بذل، فرشاد دشتی، مجتبی دلشاد، "تاثیر سولفات و سلنیوم بر برخی شاخص های ریخت شناختی و ویژگی های پاداکسندگی پیاز قرمز آذرشهر"، مجله علوم باغبانی ایران 48، شماره 3 (1396): 623-633. magiran.com/p1783906
Shiva Bazl, Farshad Dashti , Mojtaba Delshad, "Effects of different levels of sulfur and selenium on some morphological and antioxidant properties of onion (Allium cepa L.) cv. Germez Azarshahr", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 48, no.3 (2018): 623-633. magiran.com/p1783906
شیوا بذل، فرشاد دشتی، مجتبی دلشاد، (1396). 'تاثیر سولفات و سلنیوم بر برخی شاخص های ریخت شناختی و ویژگی های پاداکسندگی پیاز قرمز آذرشهر'، مجله علوم باغبانی ایران، 48(3)، صص.623-633. magiran.com/p1783906
Shiva Bazl, Farshad Dashti , Mojtaba Delshad, (2018). 'Effects of different levels of sulfur and selenium on some morphological and antioxidant properties of onion (Allium cepa L.) cv. Germez Azarshahr', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 48(3), pp.623-633. magiran.com/p1783906
شیوا بذل؛ فرشاد دشتی؛ مجتبی دلشاد. "تاثیر سولفات و سلنیوم بر برخی شاخص های ریخت شناختی و ویژگی های پاداکسندگی پیاز قرمز آذرشهر". مجله علوم باغبانی ایران، 48 ،3 ، 1396، 623-633. magiran.com/p1783906
Shiva Bazl; Farshad Dashti ; Mojtaba Delshad. "Effects of different levels of sulfur and selenium on some morphological and antioxidant properties of onion (Allium cepa L.) cv. Germez Azarshahr", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 48, 3, 2018, 623-633. magiran.com/p1783906
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال