ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سحر حیدرزاده، شاهرخ قرنجیک، علی دهستانی، داریوش شهریاری، (1396). بررسی تغییرات آنزیمی و بیوشیمیایی در گیاه خیار تیمارشده با فسفیت پتاسیم در شرایط تنش قارچ Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum، مجله علوم باغبانی ایران، 48(3)، 601-611. magiran.com/p1783908
Sahar Heidarzade, Shahrokh Gharanjik , Ali Dehestani, Darioush Shahriari, (2018). Study on enzymatic and biochemical changes in cucumber plant treated with potassium phosphite under Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum stress, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 48(3), 601-611. magiran.com/p1783908
سحر حیدرزاده، شاهرخ قرنجیک، علی دهستانی، داریوش شهریاری، بررسی تغییرات آنزیمی و بیوشیمیایی در گیاه خیار تیمارشده با فسفیت پتاسیم در شرایط تنش قارچ Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum. مجله علوم باغبانی ایران، 1396؛ 48(3): 601-611. magiran.com/p1783908
Sahar Heidarzade, Shahrokh Gharanjik , Ali Dehestani, Darioush Shahriari, Study on enzymatic and biochemical changes in cucumber plant treated with potassium phosphite under Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum stress, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2018; 48(3): 601-611. magiran.com/p1783908
سحر حیدرزاده، شاهرخ قرنجیک، علی دهستانی، داریوش شهریاری، "بررسی تغییرات آنزیمی و بیوشیمیایی در گیاه خیار تیمارشده با فسفیت پتاسیم در شرایط تنش قارچ Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum"، مجله علوم باغبانی ایران 48، شماره 3 (1396): 601-611. magiran.com/p1783908
Sahar Heidarzade, Shahrokh Gharanjik , Ali Dehestani, Darioush Shahriari, "Study on enzymatic and biochemical changes in cucumber plant treated with potassium phosphite under Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum stress", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 48, no.3 (2018): 601-611. magiran.com/p1783908
سحر حیدرزاده، شاهرخ قرنجیک، علی دهستانی، داریوش شهریاری، (1396). 'بررسی تغییرات آنزیمی و بیوشیمیایی در گیاه خیار تیمارشده با فسفیت پتاسیم در شرایط تنش قارچ Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum'، مجله علوم باغبانی ایران، 48(3)، صص.601-611. magiran.com/p1783908
Sahar Heidarzade, Shahrokh Gharanjik , Ali Dehestani, Darioush Shahriari, (2018). 'Study on enzymatic and biochemical changes in cucumber plant treated with potassium phosphite under Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum stress', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 48(3), pp.601-611. magiran.com/p1783908
سحر حیدرزاده؛ شاهرخ قرنجیک؛ علی دهستانی؛ داریوش شهریاری. "بررسی تغییرات آنزیمی و بیوشیمیایی در گیاه خیار تیمارشده با فسفیت پتاسیم در شرایط تنش قارچ Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum". مجله علوم باغبانی ایران، 48 ،3 ، 1396، 601-611. magiran.com/p1783908
Sahar Heidarzade; Shahrokh Gharanjik ; Ali Dehestani; Darioush Shahriari. "Study on enzymatic and biochemical changes in cucumber plant treated with potassium phosphite under Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum stress", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 48, 3, 2018, 601-611. magiran.com/p1783908
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال