ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نادر محمودی سوره، علیرضا فرخزاد، حمید حسن پور، (1396). تاثیر محلول پاشی سیلیکات کلسیم بر میزان کلسیم، محتوای پاداکسنده کل و برخی ویژگی های کمی و کیفی میوه دو رقم توت فرنگی، مجله علوم باغبانی ایران، 48(3)، 585-599. magiran.com/p1783909
Nader Mahmoudi Soureh, Alireza Farokhzad , Hamid Hassanpour, (2018). Effect of foliar application with calcium silicate on calcium amount, total antioxidant content and some qualitative and quantitative characteristics of two strawberry cultivars, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 48(3), 585-599. magiran.com/p1783909
نادر محمودی سوره، علیرضا فرخزاد، حمید حسن پور، تاثیر محلول پاشی سیلیکات کلسیم بر میزان کلسیم، محتوای پاداکسنده کل و برخی ویژگی های کمی و کیفی میوه دو رقم توت فرنگی. مجله علوم باغبانی ایران، 1396؛ 48(3): 585-599. magiran.com/p1783909
Nader Mahmoudi Soureh, Alireza Farokhzad , Hamid Hassanpour, Effect of foliar application with calcium silicate on calcium amount, total antioxidant content and some qualitative and quantitative characteristics of two strawberry cultivars, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2018; 48(3): 585-599. magiran.com/p1783909
نادر محمودی سوره، علیرضا فرخزاد، حمید حسن پور، "تاثیر محلول پاشی سیلیکات کلسیم بر میزان کلسیم، محتوای پاداکسنده کل و برخی ویژگی های کمی و کیفی میوه دو رقم توت فرنگی"، مجله علوم باغبانی ایران 48، شماره 3 (1396): 585-599. magiran.com/p1783909
Nader Mahmoudi Soureh, Alireza Farokhzad , Hamid Hassanpour, "Effect of foliar application with calcium silicate on calcium amount, total antioxidant content and some qualitative and quantitative characteristics of two strawberry cultivars", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 48, no.3 (2018): 585-599. magiran.com/p1783909
نادر محمودی سوره، علیرضا فرخزاد، حمید حسن پور، (1396). 'تاثیر محلول پاشی سیلیکات کلسیم بر میزان کلسیم، محتوای پاداکسنده کل و برخی ویژگی های کمی و کیفی میوه دو رقم توت فرنگی'، مجله علوم باغبانی ایران، 48(3)، صص.585-599. magiran.com/p1783909
Nader Mahmoudi Soureh, Alireza Farokhzad , Hamid Hassanpour, (2018). 'Effect of foliar application with calcium silicate on calcium amount, total antioxidant content and some qualitative and quantitative characteristics of two strawberry cultivars', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 48(3), pp.585-599. magiran.com/p1783909
نادر محمودی سوره؛ علیرضا فرخزاد؛ حمید حسن پور. "تاثیر محلول پاشی سیلیکات کلسیم بر میزان کلسیم، محتوای پاداکسنده کل و برخی ویژگی های کمی و کیفی میوه دو رقم توت فرنگی". مجله علوم باغبانی ایران، 48 ،3 ، 1396، 585-599. magiran.com/p1783909
Nader Mahmoudi Soureh; Alireza Farokhzad ; Hamid Hassanpour. "Effect of foliar application with calcium silicate on calcium amount, total antioxidant content and some qualitative and quantitative characteristics of two strawberry cultivars", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 48, 3, 2018, 585-599. magiran.com/p1783909
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال