ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزاد طاهری، مهدی دهمرده، محمد سالاری، رضا باقری، (1396). ارزیابی تاثیر سطوح مختلف کیتوزان بر فعالیت آنزیم های پاداکسنده در گیاه دارویی زنیان (Carum copticum L.) در شرایط تنش خشکی، مجله علوم باغبانی ایران، 48(3)، 575-584. magiran.com/p1783910
Farzad Taheri, Mehdi Dahmardeh, Mohammad Salari, Reza Bagheri, (2018). Evaluate the effect of chitosan on the activities of antioxidant enzymes in Ajwain (Carum copticum L.) under drought stress, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 48(3), 575-584. magiran.com/p1783910
فرزاد طاهری، مهدی دهمرده، محمد سالاری، رضا باقری، ارزیابی تاثیر سطوح مختلف کیتوزان بر فعالیت آنزیم های پاداکسنده در گیاه دارویی زنیان (Carum copticum L.) در شرایط تنش خشکی. مجله علوم باغبانی ایران، 1396؛ 48(3): 575-584. magiran.com/p1783910
Farzad Taheri, Mehdi Dahmardeh, Mohammad Salari, Reza Bagheri, Evaluate the effect of chitosan on the activities of antioxidant enzymes in Ajwain (Carum copticum L.) under drought stress, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2018; 48(3): 575-584. magiran.com/p1783910
فرزاد طاهری، مهدی دهمرده، محمد سالاری، رضا باقری، "ارزیابی تاثیر سطوح مختلف کیتوزان بر فعالیت آنزیم های پاداکسنده در گیاه دارویی زنیان (Carum copticum L.) در شرایط تنش خشکی"، مجله علوم باغبانی ایران 48، شماره 3 (1396): 575-584. magiran.com/p1783910
Farzad Taheri, Mehdi Dahmardeh, Mohammad Salari, Reza Bagheri, "Evaluate the effect of chitosan on the activities of antioxidant enzymes in Ajwain (Carum copticum L.) under drought stress", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 48, no.3 (2018): 575-584. magiran.com/p1783910
فرزاد طاهری، مهدی دهمرده، محمد سالاری، رضا باقری، (1396). 'ارزیابی تاثیر سطوح مختلف کیتوزان بر فعالیت آنزیم های پاداکسنده در گیاه دارویی زنیان (Carum copticum L.) در شرایط تنش خشکی'، مجله علوم باغبانی ایران، 48(3)، صص.575-584. magiran.com/p1783910
Farzad Taheri, Mehdi Dahmardeh, Mohammad Salari, Reza Bagheri, (2018). 'Evaluate the effect of chitosan on the activities of antioxidant enzymes in Ajwain (Carum copticum L.) under drought stress', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 48(3), pp.575-584. magiran.com/p1783910
فرزاد طاهری؛ مهدی دهمرده؛ محمد سالاری؛ رضا باقری. "ارزیابی تاثیر سطوح مختلف کیتوزان بر فعالیت آنزیم های پاداکسنده در گیاه دارویی زنیان (Carum copticum L.) در شرایط تنش خشکی". مجله علوم باغبانی ایران، 48 ،3 ، 1396، 575-584. magiran.com/p1783910
Farzad Taheri; Mehdi Dahmardeh; Mohammad Salari; Reza Bagheri. "Evaluate the effect of chitosan on the activities of antioxidant enzymes in Ajwain (Carum copticum L.) under drought stress", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 48, 3, 2018, 575-584. magiran.com/p1783910
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال