ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهشید دریانی زاده، محمود قاسم نژاد، عاطفه صبوری، (1396). همبستگی بین میزان و نسبت عنصرهای کانی میوه با رنگ گیری پوست میوه سیب رقم ʼرد دلیشزʻ، مجله علوم باغبانی ایران، 48(3)، 565-574. magiran.com/p1783911
Mahshid Dorianizadeh, Mahmood Ghasemnezhad, Atefeh Sabouri, (2018). The correlation between fruit mineral nutrient content and apple fruit cv. Red Delicious peel pigmentation, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 48(3), 565-574. magiran.com/p1783911
مهشید دریانی زاده، محمود قاسم نژاد، عاطفه صبوری، همبستگی بین میزان و نسبت عنصرهای کانی میوه با رنگ گیری پوست میوه سیب رقم ʼرد دلیشزʻ. مجله علوم باغبانی ایران، 1396؛ 48(3): 565-574. magiran.com/p1783911
Mahshid Dorianizadeh, Mahmood Ghasemnezhad, Atefeh Sabouri, The correlation between fruit mineral nutrient content and apple fruit cv. Red Delicious peel pigmentation, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2018; 48(3): 565-574. magiran.com/p1783911
مهشید دریانی زاده، محمود قاسم نژاد، عاطفه صبوری، "همبستگی بین میزان و نسبت عنصرهای کانی میوه با رنگ گیری پوست میوه سیب رقم ʼرد دلیشزʻ"، مجله علوم باغبانی ایران 48، شماره 3 (1396): 565-574. magiran.com/p1783911
Mahshid Dorianizadeh, Mahmood Ghasemnezhad, Atefeh Sabouri, "The correlation between fruit mineral nutrient content and apple fruit cv. Red Delicious peel pigmentation", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 48, no.3 (2018): 565-574. magiran.com/p1783911
مهشید دریانی زاده، محمود قاسم نژاد، عاطفه صبوری، (1396). 'همبستگی بین میزان و نسبت عنصرهای کانی میوه با رنگ گیری پوست میوه سیب رقم ʼرد دلیشزʻ'، مجله علوم باغبانی ایران، 48(3)، صص.565-574. magiran.com/p1783911
Mahshid Dorianizadeh, Mahmood Ghasemnezhad, Atefeh Sabouri, (2018). 'The correlation between fruit mineral nutrient content and apple fruit cv. Red Delicious peel pigmentation', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 48(3), pp.565-574. magiran.com/p1783911
مهشید دریانی زاده؛ محمود قاسم نژاد؛ عاطفه صبوری. "همبستگی بین میزان و نسبت عنصرهای کانی میوه با رنگ گیری پوست میوه سیب رقم ʼرد دلیشزʻ". مجله علوم باغبانی ایران، 48 ،3 ، 1396، 565-574. magiran.com/p1783911
Mahshid Dorianizadeh; Mahmood Ghasemnezhad; Atefeh Sabouri. "The correlation between fruit mineral nutrient content and apple fruit cv. Red Delicious peel pigmentation", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 48, 3, 2018, 565-574. magiran.com/p1783911
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال