ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پروین رستم پور، امین صالحی ، رضا امیری فهلیانی، امین میرشکاری، (1396). تاثیر مقادیر مختلف ورمی کمپوست به همراه کود نیتروژنه بر عملکرد و درصد اسانس شمعدانی معطر (Pelargonium graveolens L.)، مجله علوم باغبانی ایران، 48(3)، 555-563. magiran.com/p1783912
Parvin Rostampour, Amin Salehi , Reza Amiri Fahliani, Amin Mirshekari, (2018). Effect of different level of vermicompost and nitrogen fertilizer on yield and essential oil content of geranium (Pelargonium graveolens), Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 48(3), 555-563. magiran.com/p1783912
پروین رستم پور، امین صالحی ، رضا امیری فهلیانی، امین میرشکاری، تاثیر مقادیر مختلف ورمی کمپوست به همراه کود نیتروژنه بر عملکرد و درصد اسانس شمعدانی معطر (Pelargonium graveolens L.). مجله علوم باغبانی ایران، 1396؛ 48(3): 555-563. magiran.com/p1783912
Parvin Rostampour, Amin Salehi , Reza Amiri Fahliani, Amin Mirshekari, Effect of different level of vermicompost and nitrogen fertilizer on yield and essential oil content of geranium (Pelargonium graveolens), Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2018; 48(3): 555-563. magiran.com/p1783912
پروین رستم پور، امین صالحی ، رضا امیری فهلیانی، امین میرشکاری، "تاثیر مقادیر مختلف ورمی کمپوست به همراه کود نیتروژنه بر عملکرد و درصد اسانس شمعدانی معطر (Pelargonium graveolens L.)"، مجله علوم باغبانی ایران 48، شماره 3 (1396): 555-563. magiran.com/p1783912
Parvin Rostampour, Amin Salehi , Reza Amiri Fahliani, Amin Mirshekari, "Effect of different level of vermicompost and nitrogen fertilizer on yield and essential oil content of geranium (Pelargonium graveolens)", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 48, no.3 (2018): 555-563. magiran.com/p1783912
پروین رستم پور، امین صالحی ، رضا امیری فهلیانی، امین میرشکاری، (1396). 'تاثیر مقادیر مختلف ورمی کمپوست به همراه کود نیتروژنه بر عملکرد و درصد اسانس شمعدانی معطر (Pelargonium graveolens L.)'، مجله علوم باغبانی ایران، 48(3)، صص.555-563. magiran.com/p1783912
Parvin Rostampour, Amin Salehi , Reza Amiri Fahliani, Amin Mirshekari, (2018). 'Effect of different level of vermicompost and nitrogen fertilizer on yield and essential oil content of geranium (Pelargonium graveolens)', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 48(3), pp.555-563. magiran.com/p1783912
پروین رستم پور؛ امین صالحی ؛ رضا امیری فهلیانی؛ امین میرشکاری. "تاثیر مقادیر مختلف ورمی کمپوست به همراه کود نیتروژنه بر عملکرد و درصد اسانس شمعدانی معطر (Pelargonium graveolens L.)". مجله علوم باغبانی ایران، 48 ،3 ، 1396، 555-563. magiran.com/p1783912
Parvin Rostampour; Amin Salehi ; Reza Amiri Fahliani; Amin Mirshekari. "Effect of different level of vermicompost and nitrogen fertilizer on yield and essential oil content of geranium (Pelargonium graveolens)", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 48, 3, 2018, 555-563. magiran.com/p1783912
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال