ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بابک متشرع زاده، میثم ضربی زاده، غلامرضا ثواقبی، مجتبی دلشاد، سید محسن حسینی، فرزانه بخردی، (1396). تاثیر کاربرد سطوح مختلف نیترات کلسیم بر برخی صفات مورفو-فیزیولوژیک و تغذیه ای گوجه فرنگی (Solanum lycopersicu Mill)، مجله علوم باغبانی ایران، 48(3)، 535-544. magiran.com/p1783914
Babak Motesharezadeh , Meysam Zarbizadeh, Gholam Reza Savaghebi, Mojtaba Delshad, Mohsen Hosseyni, Farzaneh Bekhradi, (2018). Effects of different levels of Calcium nitrate on some Morpho-physiological and nutritional traits of tomato (Solanum lycopersicum Mill.), Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 48(3), 535-544. magiran.com/p1783914
بابک متشرع زاده، میثم ضربی زاده، غلامرضا ثواقبی، مجتبی دلشاد، سید محسن حسینی، فرزانه بخردی، تاثیر کاربرد سطوح مختلف نیترات کلسیم بر برخی صفات مورفو-فیزیولوژیک و تغذیه ای گوجه فرنگی (Solanum lycopersicu Mill). مجله علوم باغبانی ایران، 1396؛ 48(3): 535-544. magiran.com/p1783914
Babak Motesharezadeh , Meysam Zarbizadeh, Gholam Reza Savaghebi, Mojtaba Delshad, Mohsen Hosseyni, Farzaneh Bekhradi, Effects of different levels of Calcium nitrate on some Morpho-physiological and nutritional traits of tomato (Solanum lycopersicum Mill.), Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2018; 48(3): 535-544. magiran.com/p1783914
بابک متشرع زاده، میثم ضربی زاده، غلامرضا ثواقبی، مجتبی دلشاد، سید محسن حسینی، فرزانه بخردی، "تاثیر کاربرد سطوح مختلف نیترات کلسیم بر برخی صفات مورفو-فیزیولوژیک و تغذیه ای گوجه فرنگی (Solanum lycopersicu Mill)"، مجله علوم باغبانی ایران 48، شماره 3 (1396): 535-544. magiran.com/p1783914
Babak Motesharezadeh , Meysam Zarbizadeh, Gholam Reza Savaghebi, Mojtaba Delshad, Mohsen Hosseyni, Farzaneh Bekhradi, "Effects of different levels of Calcium nitrate on some Morpho-physiological and nutritional traits of tomato (Solanum lycopersicum Mill.)", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 48, no.3 (2018): 535-544. magiran.com/p1783914
بابک متشرع زاده، میثم ضربی زاده، غلامرضا ثواقبی، مجتبی دلشاد، سید محسن حسینی، فرزانه بخردی، (1396). 'تاثیر کاربرد سطوح مختلف نیترات کلسیم بر برخی صفات مورفو-فیزیولوژیک و تغذیه ای گوجه فرنگی (Solanum lycopersicu Mill)'، مجله علوم باغبانی ایران، 48(3)، صص.535-544. magiran.com/p1783914
Babak Motesharezadeh , Meysam Zarbizadeh, Gholam Reza Savaghebi, Mojtaba Delshad, Mohsen Hosseyni, Farzaneh Bekhradi, (2018). 'Effects of different levels of Calcium nitrate on some Morpho-physiological and nutritional traits of tomato (Solanum lycopersicum Mill.)', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 48(3), pp.535-544. magiran.com/p1783914
بابک متشرع زاده؛ میثم ضربی زاده؛ غلامرضا ثواقبی؛ مجتبی دلشاد؛ سید محسن حسینی؛ فرزانه بخردی. "تاثیر کاربرد سطوح مختلف نیترات کلسیم بر برخی صفات مورفو-فیزیولوژیک و تغذیه ای گوجه فرنگی (Solanum lycopersicu Mill)". مجله علوم باغبانی ایران، 48 ،3 ، 1396، 535-544. magiran.com/p1783914
Babak Motesharezadeh ; Meysam Zarbizadeh; Gholam Reza Savaghebi; Mojtaba Delshad; Mohsen Hosseyni; Farzaneh Bekhradi. "Effects of different levels of Calcium nitrate on some Morpho-physiological and nutritional traits of tomato (Solanum lycopersicum Mill.)", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 48, 3, 2018, 535-544. magiran.com/p1783914
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال