ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسرین فرهادی، جابر پناهنده، علیرضا مطلبی آذر، سعیده علیزاده سالطه، (1396). تاثیر غلظت های مختلف بنزیلآمینوپورین و نفتالین استیک اسید بر باززایی مستقیم ریزنمونه های چهار بوم جور موسیر (Allium hirtifolium) درشرایط درون شیشه ای، مجله علوم باغبانی ایران، 48(3)، 517-526. magiran.com/p1783916
Nasrin Farhadi, Jaber Panahandeh , Alireza Motallebi Azar, Saeideh Alizadeh Salteh, (2018). The effect of different concentrations of benzylaminopurine and naphthalene acetic acid on direct regeneration of explants of four Persian shallot (Allium hirtifolium) ecotypes at in vitro condition, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 48(3), 517-526. magiran.com/p1783916
نسرین فرهادی، جابر پناهنده، علیرضا مطلبی آذر، سعیده علیزاده سالطه، تاثیر غلظت های مختلف بنزیلآمینوپورین و نفتالین استیک اسید بر باززایی مستقیم ریزنمونه های چهار بوم جور موسیر (Allium hirtifolium) درشرایط درون شیشه ای. مجله علوم باغبانی ایران، 1396؛ 48(3): 517-526. magiran.com/p1783916
Nasrin Farhadi, Jaber Panahandeh , Alireza Motallebi Azar, Saeideh Alizadeh Salteh, The effect of different concentrations of benzylaminopurine and naphthalene acetic acid on direct regeneration of explants of four Persian shallot (Allium hirtifolium) ecotypes at in vitro condition, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2018; 48(3): 517-526. magiran.com/p1783916
نسرین فرهادی، جابر پناهنده، علیرضا مطلبی آذر، سعیده علیزاده سالطه، "تاثیر غلظت های مختلف بنزیلآمینوپورین و نفتالین استیک اسید بر باززایی مستقیم ریزنمونه های چهار بوم جور موسیر (Allium hirtifolium) درشرایط درون شیشه ای"، مجله علوم باغبانی ایران 48، شماره 3 (1396): 517-526. magiran.com/p1783916
Nasrin Farhadi, Jaber Panahandeh , Alireza Motallebi Azar, Saeideh Alizadeh Salteh, "The effect of different concentrations of benzylaminopurine and naphthalene acetic acid on direct regeneration of explants of four Persian shallot (Allium hirtifolium) ecotypes at in vitro condition", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 48, no.3 (2018): 517-526. magiran.com/p1783916
نسرین فرهادی، جابر پناهنده، علیرضا مطلبی آذر، سعیده علیزاده سالطه، (1396). 'تاثیر غلظت های مختلف بنزیلآمینوپورین و نفتالین استیک اسید بر باززایی مستقیم ریزنمونه های چهار بوم جور موسیر (Allium hirtifolium) درشرایط درون شیشه ای'، مجله علوم باغبانی ایران، 48(3)، صص.517-526. magiran.com/p1783916
Nasrin Farhadi, Jaber Panahandeh , Alireza Motallebi Azar, Saeideh Alizadeh Salteh, (2018). 'The effect of different concentrations of benzylaminopurine and naphthalene acetic acid on direct regeneration of explants of four Persian shallot (Allium hirtifolium) ecotypes at in vitro condition', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 48(3), pp.517-526. magiran.com/p1783916
نسرین فرهادی؛ جابر پناهنده؛ علیرضا مطلبی آذر؛ سعیده علیزاده سالطه. "تاثیر غلظت های مختلف بنزیلآمینوپورین و نفتالین استیک اسید بر باززایی مستقیم ریزنمونه های چهار بوم جور موسیر (Allium hirtifolium) درشرایط درون شیشه ای". مجله علوم باغبانی ایران، 48 ،3 ، 1396، 517-526. magiran.com/p1783916
Nasrin Farhadi; Jaber Panahandeh ; Alireza Motallebi Azar; Saeideh Alizadeh Salteh. "The effect of different concentrations of benzylaminopurine and naphthalene acetic acid on direct regeneration of explants of four Persian shallot (Allium hirtifolium) ecotypes at in vitro condition", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 48, 3, 2018, 517-526. magiran.com/p1783916
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال