ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیروان منصوری، مصباح بابالار ، سیامک کلانتری، محمدعلی عسگری سرچشمه، (1396). تاثیر محلول پاشی آهن و تغذیه خاکی نیترات آمونیوم بر کیفیت پس از برداشت میوه سیب رقم دلبار استیوال، مجله علوم باغبانی ایران، 48(3)، 503-515. magiran.com/p1783917
Sirvan Mansouri, Mesbah Babalar , Siamak Kalantari, Mohammad Ali Askary Sarcheshmeh, (2018). Effect of the foliar spraying of iron and soil application of the ammonium nitrate, on postharvest quality of apple Delbar stival, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 48(3), 503-515. magiran.com/p1783917
سیروان منصوری، مصباح بابالار ، سیامک کلانتری، محمدعلی عسگری سرچشمه، تاثیر محلول پاشی آهن و تغذیه خاکی نیترات آمونیوم بر کیفیت پس از برداشت میوه سیب رقم دلبار استیوال. مجله علوم باغبانی ایران، 1396؛ 48(3): 503-515. magiran.com/p1783917
Sirvan Mansouri, Mesbah Babalar , Siamak Kalantari, Mohammad Ali Askary Sarcheshmeh, Effect of the foliar spraying of iron and soil application of the ammonium nitrate, on postharvest quality of apple Delbar stival, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2018; 48(3): 503-515. magiran.com/p1783917
سیروان منصوری، مصباح بابالار ، سیامک کلانتری، محمدعلی عسگری سرچشمه، "تاثیر محلول پاشی آهن و تغذیه خاکی نیترات آمونیوم بر کیفیت پس از برداشت میوه سیب رقم دلبار استیوال"، مجله علوم باغبانی ایران 48، شماره 3 (1396): 503-515. magiran.com/p1783917
Sirvan Mansouri, Mesbah Babalar , Siamak Kalantari, Mohammad Ali Askary Sarcheshmeh, "Effect of the foliar spraying of iron and soil application of the ammonium nitrate, on postharvest quality of apple Delbar stival", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 48, no.3 (2018): 503-515. magiran.com/p1783917
سیروان منصوری، مصباح بابالار ، سیامک کلانتری، محمدعلی عسگری سرچشمه، (1396). 'تاثیر محلول پاشی آهن و تغذیه خاکی نیترات آمونیوم بر کیفیت پس از برداشت میوه سیب رقم دلبار استیوال'، مجله علوم باغبانی ایران، 48(3)، صص.503-515. magiran.com/p1783917
Sirvan Mansouri, Mesbah Babalar , Siamak Kalantari, Mohammad Ali Askary Sarcheshmeh, (2018). 'Effect of the foliar spraying of iron and soil application of the ammonium nitrate, on postharvest quality of apple Delbar stival', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 48(3), pp.503-515. magiran.com/p1783917
سیروان منصوری؛ مصباح بابالار ؛ سیامک کلانتری؛ محمدعلی عسگری سرچشمه. "تاثیر محلول پاشی آهن و تغذیه خاکی نیترات آمونیوم بر کیفیت پس از برداشت میوه سیب رقم دلبار استیوال". مجله علوم باغبانی ایران، 48 ،3 ، 1396، 503-515. magiran.com/p1783917
Sirvan Mansouri; Mesbah Babalar ; Siamak Kalantari; Mohammad Ali Askary Sarcheshmeh. "Effect of the foliar spraying of iron and soil application of the ammonium nitrate, on postharvest quality of apple Delbar stival", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 48, 3, 2018, 503-515. magiran.com/p1783917
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال