ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد حسینی چنارستان علیا، مهدی حسینی فرهی، عبدالحسین ابوطالبی، (1396). تاثیر نوع محیط کشت و اسید هیومیک بر برخی ویژگی های مهم رویشی نهال پرتقال والنسیا با پایه نارنج، مجله علوم باغبانی ایران، 48(3)، 487-502. magiran.com/p1783918
Mohammad Hosseini Chenarestanolya, Mehdi Hosseini Farahi , Abdolhosein Aboutalebi, (2018). Effect of diffrent media culture and humic acid on some important vegetative properties of orange seedling cv. Valencia (Citrus sinensis) using sour orange (C. aurantium) rootstock, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 48(3), 487-502. magiran.com/p1783918
محمد حسینی چنارستان علیا، مهدی حسینی فرهی، عبدالحسین ابوطالبی، تاثیر نوع محیط کشت و اسید هیومیک بر برخی ویژگی های مهم رویشی نهال پرتقال والنسیا با پایه نارنج. مجله علوم باغبانی ایران، 1396؛ 48(3): 487-502. magiran.com/p1783918
Mohammad Hosseini Chenarestanolya, Mehdi Hosseini Farahi , Abdolhosein Aboutalebi, Effect of diffrent media culture and humic acid on some important vegetative properties of orange seedling cv. Valencia (Citrus sinensis) using sour orange (C. aurantium) rootstock, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2018; 48(3): 487-502. magiran.com/p1783918
محمد حسینی چنارستان علیا، مهدی حسینی فرهی، عبدالحسین ابوطالبی، "تاثیر نوع محیط کشت و اسید هیومیک بر برخی ویژگی های مهم رویشی نهال پرتقال والنسیا با پایه نارنج"، مجله علوم باغبانی ایران 48، شماره 3 (1396): 487-502. magiran.com/p1783918
Mohammad Hosseini Chenarestanolya, Mehdi Hosseini Farahi , Abdolhosein Aboutalebi, "Effect of diffrent media culture and humic acid on some important vegetative properties of orange seedling cv. Valencia (Citrus sinensis) using sour orange (C. aurantium) rootstock", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 48, no.3 (2018): 487-502. magiran.com/p1783918
محمد حسینی چنارستان علیا، مهدی حسینی فرهی، عبدالحسین ابوطالبی، (1396). 'تاثیر نوع محیط کشت و اسید هیومیک بر برخی ویژگی های مهم رویشی نهال پرتقال والنسیا با پایه نارنج'، مجله علوم باغبانی ایران، 48(3)، صص.487-502. magiran.com/p1783918
Mohammad Hosseini Chenarestanolya, Mehdi Hosseini Farahi , Abdolhosein Aboutalebi, (2018). 'Effect of diffrent media culture and humic acid on some important vegetative properties of orange seedling cv. Valencia (Citrus sinensis) using sour orange (C. aurantium) rootstock', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 48(3), pp.487-502. magiran.com/p1783918
محمد حسینی چنارستان علیا؛ مهدی حسینی فرهی؛ عبدالحسین ابوطالبی. "تاثیر نوع محیط کشت و اسید هیومیک بر برخی ویژگی های مهم رویشی نهال پرتقال والنسیا با پایه نارنج". مجله علوم باغبانی ایران، 48 ،3 ، 1396، 487-502. magiran.com/p1783918
Mohammad Hosseini Chenarestanolya; Mehdi Hosseini Farahi ; Abdolhosein Aboutalebi. "Effect of diffrent media culture and humic acid on some important vegetative properties of orange seedling cv. Valencia (Citrus sinensis) using sour orange (C. aurantium) rootstock", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 48, 3, 2018, 487-502. magiran.com/p1783918
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال