ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بابک عدولی، ذبیح الله زمانی، محمد رضا فتاحی مقدم، بهروز گلعین، کرامت الله رضایی، (1396). بررسی تاثیر تناوب باردهی و محلول پاشی 2،4-D بر روند تغییر اندوخته نشاسته و فعالیت آنزیم های ریزشی در نارنگی انشو، مجله علوم باغبانی ایران، 48(3)، 479-486. magiran.com/p1783919
Babak Adouli, Zabihollah Zamani , Mohammad Reza Fattahi Moghadam, Behrouz Golein, Karamatollah Rezaee, (2018). Investigation on the effect of alternate bearing and 2,4-D application on changes in reserved starch and activity of abscission enzymes in Satsuma mandarin, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 48(3), 479-486. magiran.com/p1783919
بابک عدولی، ذبیح الله زمانی، محمد رضا فتاحی مقدم، بهروز گلعین، کرامت الله رضایی، بررسی تاثیر تناوب باردهی و محلول پاشی 2،4-D بر روند تغییر اندوخته نشاسته و فعالیت آنزیم های ریزشی در نارنگی انشو. مجله علوم باغبانی ایران، 1396؛ 48(3): 479-486. magiran.com/p1783919
Babak Adouli, Zabihollah Zamani , Mohammad Reza Fattahi Moghadam, Behrouz Golein, Karamatollah Rezaee, Investigation on the effect of alternate bearing and 2,4-D application on changes in reserved starch and activity of abscission enzymes in Satsuma mandarin, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2018; 48(3): 479-486. magiran.com/p1783919
بابک عدولی، ذبیح الله زمانی، محمد رضا فتاحی مقدم، بهروز گلعین، کرامت الله رضایی، "بررسی تاثیر تناوب باردهی و محلول پاشی 2،4-D بر روند تغییر اندوخته نشاسته و فعالیت آنزیم های ریزشی در نارنگی انشو"، مجله علوم باغبانی ایران 48، شماره 3 (1396): 479-486. magiran.com/p1783919
Babak Adouli, Zabihollah Zamani , Mohammad Reza Fattahi Moghadam, Behrouz Golein, Karamatollah Rezaee, "Investigation on the effect of alternate bearing and 2,4-D application on changes in reserved starch and activity of abscission enzymes in Satsuma mandarin", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 48, no.3 (2018): 479-486. magiran.com/p1783919
بابک عدولی، ذبیح الله زمانی، محمد رضا فتاحی مقدم، بهروز گلعین، کرامت الله رضایی، (1396). 'بررسی تاثیر تناوب باردهی و محلول پاشی 2،4-D بر روند تغییر اندوخته نشاسته و فعالیت آنزیم های ریزشی در نارنگی انشو'، مجله علوم باغبانی ایران، 48(3)، صص.479-486. magiran.com/p1783919
Babak Adouli, Zabihollah Zamani , Mohammad Reza Fattahi Moghadam, Behrouz Golein, Karamatollah Rezaee, (2018). 'Investigation on the effect of alternate bearing and 2,4-D application on changes in reserved starch and activity of abscission enzymes in Satsuma mandarin', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 48(3), pp.479-486. magiran.com/p1783919
بابک عدولی؛ ذبیح الله زمانی؛ محمد رضا فتاحی مقدم؛ بهروز گلعین؛ کرامت الله رضایی. "بررسی تاثیر تناوب باردهی و محلول پاشی 2،4-D بر روند تغییر اندوخته نشاسته و فعالیت آنزیم های ریزشی در نارنگی انشو". مجله علوم باغبانی ایران، 48 ،3 ، 1396، 479-486. magiran.com/p1783919
Babak Adouli; Zabihollah Zamani ; Mohammad Reza Fattahi Moghadam; Behrouz Golein; Karamatollah Rezaee. "Investigation on the effect of alternate bearing and 2,4-D application on changes in reserved starch and activity of abscission enzymes in Satsuma mandarin", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 48, 3, 2018, 479-486. magiran.com/p1783919
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال