ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی ملکوتیان، محمد حقی، (1396). چالش های سیاسی جریان های تکفیری علیه انقلاب اسلامی و راهکارهای مقابله با آن، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، 11(40)، 65-82. magiran.com/p1783927
Mostafa Malakoutian, Mohammad Haghi, (2018). Political Challenges of Takfiri movements Against the Islamic Revolution and Solutions to it, The Islamic Revolution Approach, 11(40), 65-82. magiran.com/p1783927
مصطفی ملکوتیان، محمد حقی، چالش های سیاسی جریان های تکفیری علیه انقلاب اسلامی و راهکارهای مقابله با آن. فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، 1396؛ 11(40): 65-82. magiran.com/p1783927
Mostafa Malakoutian, Mohammad Haghi, Political Challenges of Takfiri movements Against the Islamic Revolution and Solutions to it, The Islamic Revolution Approach, 2018; 11(40): 65-82. magiran.com/p1783927
مصطفی ملکوتیان، محمد حقی، "چالش های سیاسی جریان های تکفیری علیه انقلاب اسلامی و راهکارهای مقابله با آن"، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی 11، شماره 40 (1396): 65-82. magiran.com/p1783927
Mostafa Malakoutian, Mohammad Haghi, "Political Challenges of Takfiri movements Against the Islamic Revolution and Solutions to it", The Islamic Revolution Approach 11, no.40 (2018): 65-82. magiran.com/p1783927
مصطفی ملکوتیان، محمد حقی، (1396). 'چالش های سیاسی جریان های تکفیری علیه انقلاب اسلامی و راهکارهای مقابله با آن'، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، 11(40)، صص.65-82. magiran.com/p1783927
Mostafa Malakoutian, Mohammad Haghi, (2018). 'Political Challenges of Takfiri movements Against the Islamic Revolution and Solutions to it', The Islamic Revolution Approach, 11(40), pp.65-82. magiran.com/p1783927
مصطفی ملکوتیان؛ محمد حقی. "چالش های سیاسی جریان های تکفیری علیه انقلاب اسلامی و راهکارهای مقابله با آن". فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، 11 ،40 ، 1396، 65-82. magiran.com/p1783927
Mostafa Malakoutian; Mohammad Haghi. "Political Challenges of Takfiri movements Against the Islamic Revolution and Solutions to it", The Islamic Revolution Approach, 11, 40, 2018, 65-82. magiran.com/p1783927
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال