ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمد طاهری قمی ، (1396). بررسی تطبیقی تمهیدات نمایشی در دو نگاره از میر مصور و سلطان محمد با موضوع نبرد رخش و شیر، فصلنامه هنرهای تجسمی، 72، 53-62. magiran.com/p1783983
Sayed Mohammad Taheri Qomi , (2018). A Comparative Study between the Dramatic Arrangements in two Paintings by Mir Mosaver and Sultan Mohammad on the Battle of Rakhsh and the Lion, Journal of Fine Arts, 72, 53-62. magiran.com/p1783983
سید محمد طاهری قمی ، بررسی تطبیقی تمهیدات نمایشی در دو نگاره از میر مصور و سلطان محمد با موضوع نبرد رخش و شیر. فصلنامه هنرهای تجسمی، 1396؛ 72: 53-62. magiran.com/p1783983
Sayed Mohammad Taheri Qomi , A Comparative Study between the Dramatic Arrangements in two Paintings by Mir Mosaver and Sultan Mohammad on the Battle of Rakhsh and the Lion, Journal of Fine Arts, 2018; 72: 53-62. magiran.com/p1783983
سید محمد طاهری قمی ، "بررسی تطبیقی تمهیدات نمایشی در دو نگاره از میر مصور و سلطان محمد با موضوع نبرد رخش و شیر"، فصلنامه هنرهای تجسمی ،72 (1396): 53-62. magiran.com/p1783983
Sayed Mohammad Taheri Qomi , "A Comparative Study between the Dramatic Arrangements in two Paintings by Mir Mosaver and Sultan Mohammad on the Battle of Rakhsh and the Lion", Journal of Fine Arts no. 72 (2018): 53-62. magiran.com/p1783983
سید محمد طاهری قمی ، (1396). 'بررسی تطبیقی تمهیدات نمایشی در دو نگاره از میر مصور و سلطان محمد با موضوع نبرد رخش و شیر'، فصلنامه هنرهای تجسمی، 72، صص.53-62. magiran.com/p1783983
Sayed Mohammad Taheri Qomi , (2018). 'A Comparative Study between the Dramatic Arrangements in two Paintings by Mir Mosaver and Sultan Mohammad on the Battle of Rakhsh and the Lion', Journal of Fine Arts, 72, pp.53-62. magiran.com/p1783983
سید محمد طاهری قمی . "بررسی تطبیقی تمهیدات نمایشی در دو نگاره از میر مصور و سلطان محمد با موضوع نبرد رخش و شیر". فصلنامه هنرهای تجسمی، 72 ، 1396، 53-62. magiran.com/p1783983
Sayed Mohammad Taheri Qomi . "A Comparative Study between the Dramatic Arrangements in two Paintings by Mir Mosaver and Sultan Mohammad on the Battle of Rakhsh and the Lion", Journal of Fine Arts, 72, 2018, 53-62. magiran.com/p1783983
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال