ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد زیبائی، سید محمود سجادی، (1396). روند توکسوکاریازیس در ایران: مروری بر ابعاد انسانی و حیوانی بیماری، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 18(4)، 233-242. magiran.com/p1784031
M. Zibaei, S. M. Sadjjadi , (2018). Trend of toxocariasis in Iran: a review on human and animal dimensions, Iranian Journal of Veterinary Research, 18(4), 233-242. magiran.com/p1784031
محمد زیبائی، سید محمود سجادی، روند توکسوکاریازیس در ایران: مروری بر ابعاد انسانی و حیوانی بیماری. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1396؛ 18(4): 233-242. magiran.com/p1784031
M. Zibaei, S. M. Sadjjadi , Trend of toxocariasis in Iran: a review on human and animal dimensions, Iranian Journal of Veterinary Research, 2018; 18(4): 233-242. magiran.com/p1784031
محمد زیبائی، سید محمود سجادی، "روند توکسوکاریازیس در ایران: مروری بر ابعاد انسانی و حیوانی بیماری"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 18، شماره 4 (1396): 233-242. magiran.com/p1784031
M. Zibaei, S. M. Sadjjadi , "Trend of toxocariasis in Iran: a review on human and animal dimensions", Iranian Journal of Veterinary Research 18, no.4 (2018): 233-242. magiran.com/p1784031
محمد زیبائی، سید محمود سجادی، (1396). 'روند توکسوکاریازیس در ایران: مروری بر ابعاد انسانی و حیوانی بیماری'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 18(4)، صص.233-242. magiran.com/p1784031
M. Zibaei, S. M. Sadjjadi , (2018). 'Trend of toxocariasis in Iran: a review on human and animal dimensions', Iranian Journal of Veterinary Research, 18(4), pp.233-242. magiran.com/p1784031
محمد زیبائی؛ سید محمود سجادی. "روند توکسوکاریازیس در ایران: مروری بر ابعاد انسانی و حیوانی بیماری". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 18 ،4 ، 1396، 233-242. magiran.com/p1784031
M. Zibaei; S. M. Sadjjadi . "Trend of toxocariasis in Iran: a review on human and animal dimensions", Iranian Journal of Veterinary Research, 18, 4, 2018, 233-242. magiran.com/p1784031
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال