ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عنایت بریزی، سید شهرام شکرفروش، سعید محمدی نژاد، سعید حسین زاده، عسگر فرهناکی، (1396). بررسی اثر جایگزینی چربی با اینولین بر خصوصیات بافتی و حسی سوسیس امولسیونی، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 18(4)، 253-257. magiran.com/p1784034
E. Berizi, S. S. Shekarforoush , S. Mohammadinezhad, S. Hosseinzadeh, A. Farahnaki, (2018). The use of inulin as fat replacer and its effect on texture and sensory properties of emulsion type sausages, Iranian Journal of Veterinary Research, 18(4), 253-257. magiran.com/p1784034
عنایت بریزی، سید شهرام شکرفروش، سعید محمدی نژاد، سعید حسین زاده، عسگر فرهناکی، بررسی اثر جایگزینی چربی با اینولین بر خصوصیات بافتی و حسی سوسیس امولسیونی. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1396؛ 18(4): 253-257. magiran.com/p1784034
E. Berizi, S. S. Shekarforoush , S. Mohammadinezhad, S. Hosseinzadeh, A. Farahnaki, The use of inulin as fat replacer and its effect on texture and sensory properties of emulsion type sausages, Iranian Journal of Veterinary Research, 2018; 18(4): 253-257. magiran.com/p1784034
عنایت بریزی، سید شهرام شکرفروش، سعید محمدی نژاد، سعید حسین زاده، عسگر فرهناکی، "بررسی اثر جایگزینی چربی با اینولین بر خصوصیات بافتی و حسی سوسیس امولسیونی"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 18، شماره 4 (1396): 253-257. magiran.com/p1784034
E. Berizi, S. S. Shekarforoush , S. Mohammadinezhad, S. Hosseinzadeh, A. Farahnaki, "The use of inulin as fat replacer and its effect on texture and sensory properties of emulsion type sausages", Iranian Journal of Veterinary Research 18, no.4 (2018): 253-257. magiran.com/p1784034
عنایت بریزی، سید شهرام شکرفروش، سعید محمدی نژاد، سعید حسین زاده، عسگر فرهناکی، (1396). 'بررسی اثر جایگزینی چربی با اینولین بر خصوصیات بافتی و حسی سوسیس امولسیونی'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 18(4)، صص.253-257. magiran.com/p1784034
E. Berizi, S. S. Shekarforoush , S. Mohammadinezhad, S. Hosseinzadeh, A. Farahnaki, (2018). 'The use of inulin as fat replacer and its effect on texture and sensory properties of emulsion type sausages', Iranian Journal of Veterinary Research, 18(4), pp.253-257. magiran.com/p1784034
عنایت بریزی؛ سید شهرام شکرفروش؛ سعید محمدی نژاد؛ سعید حسین زاده؛ عسگر فرهناکی. "بررسی اثر جایگزینی چربی با اینولین بر خصوصیات بافتی و حسی سوسیس امولسیونی". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 18 ،4 ، 1396، 253-257. magiran.com/p1784034
E. Berizi; S. S. Shekarforoush ; S. Mohammadinezhad; S. Hosseinzadeh; A. Farahnaki. "The use of inulin as fat replacer and its effect on texture and sensory properties of emulsion type sausages", Iranian Journal of Veterinary Research, 18, 4, 2018, 253-257. magiran.com/p1784034
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال