ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد نعیم باندی، فاروز احمد لون ، فبیها رسول، حنیف احمد راتهر، موداسیر علی راتهر، (1396). آیا عسل طبیعی می تواند جایگزینی برای آنتی بیوتیک ها در رقیق کننده های منی که برای اجماد منی قوچ های دو رگه استفاده می شوند، باشد؟، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 18(4)، 258-263. magiran.com/p1784035
M. N. Banday, F. A. Lone , F. Rasool, H. A. Rather, M. A. Rather, (2018). Does natural honey act as an alternative to antibiotics in the semen extender for cryopreservation of crossbred ram semen?, Iranian Journal of Veterinary Research, 18(4), 258-263. magiran.com/p1784035
محمد نعیم باندی، فاروز احمد لون ، فبیها رسول، حنیف احمد راتهر، موداسیر علی راتهر، آیا عسل طبیعی می تواند جایگزینی برای آنتی بیوتیک ها در رقیق کننده های منی که برای اجماد منی قوچ های دو رگه استفاده می شوند، باشد؟. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1396؛ 18(4): 258-263. magiran.com/p1784035
M. N. Banday, F. A. Lone , F. Rasool, H. A. Rather, M. A. Rather, Does natural honey act as an alternative to antibiotics in the semen extender for cryopreservation of crossbred ram semen?, Iranian Journal of Veterinary Research, 2018; 18(4): 258-263. magiran.com/p1784035
محمد نعیم باندی، فاروز احمد لون ، فبیها رسول، حنیف احمد راتهر، موداسیر علی راتهر، "آیا عسل طبیعی می تواند جایگزینی برای آنتی بیوتیک ها در رقیق کننده های منی که برای اجماد منی قوچ های دو رگه استفاده می شوند، باشد؟"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 18، شماره 4 (1396): 258-263. magiran.com/p1784035
M. N. Banday, F. A. Lone , F. Rasool, H. A. Rather, M. A. Rather, "Does natural honey act as an alternative to antibiotics in the semen extender for cryopreservation of crossbred ram semen?", Iranian Journal of Veterinary Research 18, no.4 (2018): 258-263. magiran.com/p1784035
محمد نعیم باندی، فاروز احمد لون ، فبیها رسول، حنیف احمد راتهر، موداسیر علی راتهر، (1396). 'آیا عسل طبیعی می تواند جایگزینی برای آنتی بیوتیک ها در رقیق کننده های منی که برای اجماد منی قوچ های دو رگه استفاده می شوند، باشد؟'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 18(4)، صص.258-263. magiran.com/p1784035
M. N. Banday, F. A. Lone , F. Rasool, H. A. Rather, M. A. Rather, (2018). 'Does natural honey act as an alternative to antibiotics in the semen extender for cryopreservation of crossbred ram semen?', Iranian Journal of Veterinary Research, 18(4), pp.258-263. magiran.com/p1784035
محمد نعیم باندی؛ فاروز احمد لون ؛ فبیها رسول؛ حنیف احمد راتهر؛ موداسیر علی راتهر. "آیا عسل طبیعی می تواند جایگزینی برای آنتی بیوتیک ها در رقیق کننده های منی که برای اجماد منی قوچ های دو رگه استفاده می شوند، باشد؟". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 18 ،4 ، 1396، 258-263. magiran.com/p1784035
M. N. Banday; F. A. Lone ; F. Rasool; H. A. Rather; M. A. Rather. "Does natural honey act as an alternative to antibiotics in the semen extender for cryopreservation of crossbred ram semen?", Iranian Journal of Veterinary Research, 18, 4, 2018, 258-263. magiran.com/p1784035
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال