ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سوال ترک، کنان چنار، (1396). توزیع ناحیه ای و مخاطی برخی از سلول های اندوکراین ایمونو ری اکتیو روده ای در خرگوش سفید نیوزلندی (Oryctolagus cuniculus L.)، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 18(4)، 264-270. magiran.com/p1784036
S. TÜrk K., Ccedil, Inar, (2018). Regional and mucosal distributions of some intestinal immunoreactive endocrine cells in New Zealand white rabbit (Oryctolagus cuniculus L.), Iranian Journal of Veterinary Research, 18(4), 264-270. magiran.com/p1784036
سوال ترک، کنان چنار، توزیع ناحیه ای و مخاطی برخی از سلول های اندوکراین ایمونو ری اکتیو روده ای در خرگوش سفید نیوزلندی (Oryctolagus cuniculus L.). مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1396؛ 18(4): 264-270. magiran.com/p1784036
S. TÜrk K., Ccedil, Inar, Regional and mucosal distributions of some intestinal immunoreactive endocrine cells in New Zealand white rabbit (Oryctolagus cuniculus L.), Iranian Journal of Veterinary Research, 2018; 18(4): 264-270. magiran.com/p1784036
سوال ترک، کنان چنار، "توزیع ناحیه ای و مخاطی برخی از سلول های اندوکراین ایمونو ری اکتیو روده ای در خرگوش سفید نیوزلندی (Oryctolagus cuniculus L.)"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 18، شماره 4 (1396): 264-270. magiran.com/p1784036
S. TÜrk K., Ccedil, Inar, "Regional and mucosal distributions of some intestinal immunoreactive endocrine cells in New Zealand white rabbit (Oryctolagus cuniculus L.)", Iranian Journal of Veterinary Research 18, no.4 (2018): 264-270. magiran.com/p1784036
سوال ترک، کنان چنار، (1396). 'توزیع ناحیه ای و مخاطی برخی از سلول های اندوکراین ایمونو ری اکتیو روده ای در خرگوش سفید نیوزلندی (Oryctolagus cuniculus L.)'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 18(4)، صص.264-270. magiran.com/p1784036
S. TÜrk K., Ccedil, Inar, (2018). 'Regional and mucosal distributions of some intestinal immunoreactive endocrine cells in New Zealand white rabbit (Oryctolagus cuniculus L.)', Iranian Journal of Veterinary Research, 18(4), pp.264-270. magiran.com/p1784036
سوال ترک؛ کنان چنار. "توزیع ناحیه ای و مخاطی برخی از سلول های اندوکراین ایمونو ری اکتیو روده ای در خرگوش سفید نیوزلندی (Oryctolagus cuniculus L.)". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 18 ،4 ، 1396، 264-270. magiran.com/p1784036
S. TÜrk K.; Ccedil; Inar. "Regional and mucosal distributions of some intestinal immunoreactive endocrine cells in New Zealand white rabbit (Oryctolagus cuniculus L.)", Iranian Journal of Veterinary Research, 18, 4, 2018, 264-270. magiran.com/p1784036
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال