ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جمشید رزم یار، عبدالله جمشیدی، سعید خانزادی، غلامعلی کلیدری، (1396). کلستریدیوم دیفیسیل توکسین زا در قطعات گوشت مرغ بسته بندی شده و گله های جوجه های گوشتی در شمال شرق ایران، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 18(4)، 271-274. magiran.com/p1784037
J. Razmyar , A. Jamshidi, S. Khanzadi, Gh. Kalidari, (2018). Toxigenic Clostridium difficile in retail packed chicken meat and broiler flocks in northeastern Iran, Iranian Journal of Veterinary Research, 18(4), 271-274. magiran.com/p1784037
جمشید رزم یار، عبدالله جمشیدی، سعید خانزادی، غلامعلی کلیدری، کلستریدیوم دیفیسیل توکسین زا در قطعات گوشت مرغ بسته بندی شده و گله های جوجه های گوشتی در شمال شرق ایران. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1396؛ 18(4): 271-274. magiran.com/p1784037
J. Razmyar , A. Jamshidi, S. Khanzadi, Gh. Kalidari, Toxigenic Clostridium difficile in retail packed chicken meat and broiler flocks in northeastern Iran, Iranian Journal of Veterinary Research, 2018; 18(4): 271-274. magiran.com/p1784037
جمشید رزم یار، عبدالله جمشیدی، سعید خانزادی، غلامعلی کلیدری، "کلستریدیوم دیفیسیل توکسین زا در قطعات گوشت مرغ بسته بندی شده و گله های جوجه های گوشتی در شمال شرق ایران"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 18، شماره 4 (1396): 271-274. magiran.com/p1784037
J. Razmyar , A. Jamshidi, S. Khanzadi, Gh. Kalidari, "Toxigenic Clostridium difficile in retail packed chicken meat and broiler flocks in northeastern Iran", Iranian Journal of Veterinary Research 18, no.4 (2018): 271-274. magiran.com/p1784037
جمشید رزم یار، عبدالله جمشیدی، سعید خانزادی، غلامعلی کلیدری، (1396). 'کلستریدیوم دیفیسیل توکسین زا در قطعات گوشت مرغ بسته بندی شده و گله های جوجه های گوشتی در شمال شرق ایران'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 18(4)، صص.271-274. magiran.com/p1784037
J. Razmyar , A. Jamshidi, S. Khanzadi, Gh. Kalidari, (2018). 'Toxigenic Clostridium difficile in retail packed chicken meat and broiler flocks in northeastern Iran', Iranian Journal of Veterinary Research, 18(4), pp.271-274. magiran.com/p1784037
جمشید رزم یار؛ عبدالله جمشیدی؛ سعید خانزادی؛ غلامعلی کلیدری. "کلستریدیوم دیفیسیل توکسین زا در قطعات گوشت مرغ بسته بندی شده و گله های جوجه های گوشتی در شمال شرق ایران". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 18 ،4 ، 1396، 271-274. magiran.com/p1784037
J. Razmyar ; A. Jamshidi; S. Khanzadi; Gh. Kalidari. "Toxigenic Clostridium difficile in retail packed chicken meat and broiler flocks in northeastern Iran", Iranian Journal of Veterinary Research, 18, 4, 2018, 271-274. magiran.com/p1784037
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال