ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سوربهی آگاروال، سورش دینکار خارچه، آشوک کومار بهاتیا، (1396). مطالعه اثر محیط های TALP و تریس سیترات بر ظرفیت پذیری اسپرم بز و تولید جنین های آزمایشگاهی متعاقب ظرفیت پذیری اسپرم ها در این محیط ها، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 18(4)، 275-278. magiran.com/p1784038
S. Agarwal, S. D. Kharche , A. K. Bhatiya, (2018). Study of TALP and TRIS citrate medium on caprine sperm capacitation and subsequent in vitro embryo production, Iranian Journal of Veterinary Research, 18(4), 275-278. magiran.com/p1784038
سوربهی آگاروال، سورش دینکار خارچه، آشوک کومار بهاتیا، مطالعه اثر محیط های TALP و تریس سیترات بر ظرفیت پذیری اسپرم بز و تولید جنین های آزمایشگاهی متعاقب ظرفیت پذیری اسپرم ها در این محیط ها. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1396؛ 18(4): 275-278. magiran.com/p1784038
S. Agarwal, S. D. Kharche , A. K. Bhatiya, Study of TALP and TRIS citrate medium on caprine sperm capacitation and subsequent in vitro embryo production, Iranian Journal of Veterinary Research, 2018; 18(4): 275-278. magiran.com/p1784038
سوربهی آگاروال، سورش دینکار خارچه، آشوک کومار بهاتیا، "مطالعه اثر محیط های TALP و تریس سیترات بر ظرفیت پذیری اسپرم بز و تولید جنین های آزمایشگاهی متعاقب ظرفیت پذیری اسپرم ها در این محیط ها"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 18، شماره 4 (1396): 275-278. magiran.com/p1784038
S. Agarwal, S. D. Kharche , A. K. Bhatiya, "Study of TALP and TRIS citrate medium on caprine sperm capacitation and subsequent in vitro embryo production", Iranian Journal of Veterinary Research 18, no.4 (2018): 275-278. magiran.com/p1784038
سوربهی آگاروال، سورش دینکار خارچه، آشوک کومار بهاتیا، (1396). 'مطالعه اثر محیط های TALP و تریس سیترات بر ظرفیت پذیری اسپرم بز و تولید جنین های آزمایشگاهی متعاقب ظرفیت پذیری اسپرم ها در این محیط ها'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 18(4)، صص.275-278. magiran.com/p1784038
S. Agarwal, S. D. Kharche , A. K. Bhatiya, (2018). 'Study of TALP and TRIS citrate medium on caprine sperm capacitation and subsequent in vitro embryo production', Iranian Journal of Veterinary Research, 18(4), pp.275-278. magiran.com/p1784038
سوربهی آگاروال؛ سورش دینکار خارچه؛ آشوک کومار بهاتیا. "مطالعه اثر محیط های TALP و تریس سیترات بر ظرفیت پذیری اسپرم بز و تولید جنین های آزمایشگاهی متعاقب ظرفیت پذیری اسپرم ها در این محیط ها". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 18 ،4 ، 1396، 275-278. magiran.com/p1784038
S. Agarwal; S. D. Kharche ; A. K. Bhatiya. "Study of TALP and TRIS citrate medium on caprine sperm capacitation and subsequent in vitro embryo production", Iranian Journal of Veterinary Research, 18, 4, 2018, 275-278. magiran.com/p1784038
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال