ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آمیت کومار ورما، آمیت کومار، افتخار احمد، (1396). کارایی مقایسه ای روش های تشخیصی سرولوژیک و ارزیابی واکنش زنجیره ای پلیمراز در تشخیص بروسلوز گاوی، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 18(4)، 279-281. magiran.com/p1784039
Neha -, A. K. Verma , A. Kumar, I. Ahmed, (2018). Comparative efficacy of serological diagnostic methods and evaluation of polymerase chain reaction for diagnosis of bovine brucellosis, Iranian Journal of Veterinary Research, 18(4), 279-281. magiran.com/p1784039
آمیت کومار ورما، آمیت کومار، افتخار احمد، کارایی مقایسه ای روش های تشخیصی سرولوژیک و ارزیابی واکنش زنجیره ای پلیمراز در تشخیص بروسلوز گاوی. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1396؛ 18(4): 279-281. magiran.com/p1784039
Neha -, A. K. Verma , A. Kumar, I. Ahmed, Comparative efficacy of serological diagnostic methods and evaluation of polymerase chain reaction for diagnosis of bovine brucellosis, Iranian Journal of Veterinary Research, 2018; 18(4): 279-281. magiran.com/p1784039
آمیت کومار ورما، آمیت کومار، افتخار احمد، "کارایی مقایسه ای روش های تشخیصی سرولوژیک و ارزیابی واکنش زنجیره ای پلیمراز در تشخیص بروسلوز گاوی"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 18، شماره 4 (1396): 279-281. magiran.com/p1784039
Neha -, A. K. Verma , A. Kumar, I. Ahmed, "Comparative efficacy of serological diagnostic methods and evaluation of polymerase chain reaction for diagnosis of bovine brucellosis", Iranian Journal of Veterinary Research 18, no.4 (2018): 279-281. magiran.com/p1784039
آمیت کومار ورما، آمیت کومار، افتخار احمد، (1396). 'کارایی مقایسه ای روش های تشخیصی سرولوژیک و ارزیابی واکنش زنجیره ای پلیمراز در تشخیص بروسلوز گاوی'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 18(4)، صص.279-281. magiran.com/p1784039
Neha -, A. K. Verma , A. Kumar, I. Ahmed, (2018). 'Comparative efficacy of serological diagnostic methods and evaluation of polymerase chain reaction for diagnosis of bovine brucellosis', Iranian Journal of Veterinary Research, 18(4), pp.279-281. magiran.com/p1784039
آمیت کومار ورما؛ آمیت کومار؛ افتخار احمد. "کارایی مقایسه ای روش های تشخیصی سرولوژیک و ارزیابی واکنش زنجیره ای پلیمراز در تشخیص بروسلوز گاوی". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 18 ،4 ، 1396، 279-281. magiran.com/p1784039
Neha -; A. K. Verma ; A. Kumar; I. Ahmed. "Comparative efficacy of serological diagnostic methods and evaluation of polymerase chain reaction for diagnosis of bovine brucellosis", Iranian Journal of Veterinary Research, 18, 4, 2018, 279-281. magiran.com/p1784039
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال