ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هوئی، جون باا، کیوئیو، شنگ چن، ز، هنگ سو، جون، هوئی کیوئین، چون، شنگ اکسیو، آلبرتو آرنسیبیا، الیژیا رودریگز، پونس، جوزه رادوآن ژابر ، (1396). مطالعه میکروآناتومیک اپی تلیوم روده در لاک پشت نرم کاسه چینی (پلدیسکوز سایننسیز)، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 18(4)، 282-286. magiran.com/p1784040
H. J. Bao, Q. S. Chen, Z. H. Su, J. H. Qin, C. S. Xu, A. Arencibia, E. Rodr, Iacute, Guez-Ponce, J. R. Jaber , (2018). The study of microanatomy of intestinal epithelium in the Chinese soft-shelled turtle (Pelodiscus sinensis), Iranian Journal of Veterinary Research, 18(4), 282-286. magiran.com/p1784040
هوئی، جون باا، کیوئیو، شنگ چن، ز، هنگ سو، جون، هوئی کیوئین، چون، شنگ اکسیو، آلبرتو آرنسیبیا، الیژیا رودریگز، پونس، جوزه رادوآن ژابر ، مطالعه میکروآناتومیک اپی تلیوم روده در لاک پشت نرم کاسه چینی (پلدیسکوز سایننسیز). مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1396؛ 18(4): 282-286. magiran.com/p1784040
H. J. Bao, Q. S. Chen, Z. H. Su, J. H. Qin, C. S. Xu, A. Arencibia, E. Rodr, Iacute, Guez-Ponce, J. R. Jaber , The study of microanatomy of intestinal epithelium in the Chinese soft-shelled turtle (Pelodiscus sinensis), Iranian Journal of Veterinary Research, 2018; 18(4): 282-286. magiran.com/p1784040
هوئی، جون باا، کیوئیو، شنگ چن، ز، هنگ سو، جون، هوئی کیوئین، چون، شنگ اکسیو، آلبرتو آرنسیبیا، الیژیا رودریگز، پونس، جوزه رادوآن ژابر ، "مطالعه میکروآناتومیک اپی تلیوم روده در لاک پشت نرم کاسه چینی (پلدیسکوز سایننسیز)"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 18، شماره 4 (1396): 282-286. magiran.com/p1784040
H. J. Bao, Q. S. Chen, Z. H. Su, J. H. Qin, C. S. Xu, A. Arencibia, E. Rodr, Iacute, Guez-Ponce, J. R. Jaber , "The study of microanatomy of intestinal epithelium in the Chinese soft-shelled turtle (Pelodiscus sinensis)", Iranian Journal of Veterinary Research 18, no.4 (2018): 282-286. magiran.com/p1784040
هوئی، جون باا، کیوئیو، شنگ چن، ز، هنگ سو، جون، هوئی کیوئین، چون، شنگ اکسیو، آلبرتو آرنسیبیا، الیژیا رودریگز، پونس، جوزه رادوآن ژابر ، (1396). 'مطالعه میکروآناتومیک اپی تلیوم روده در لاک پشت نرم کاسه چینی (پلدیسکوز سایننسیز)'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 18(4)، صص.282-286. magiran.com/p1784040
H. J. Bao, Q. S. Chen, Z. H. Su, J. H. Qin, C. S. Xu, A. Arencibia, E. Rodr, Iacute, Guez-Ponce, J. R. Jaber , (2018). 'The study of microanatomy of intestinal epithelium in the Chinese soft-shelled turtle (Pelodiscus sinensis)', Iranian Journal of Veterinary Research, 18(4), pp.282-286. magiran.com/p1784040
هوئی؛ جون باا؛ کیوئیو؛ شنگ چن؛ ز؛ هنگ سو؛ جون؛ هوئی کیوئین؛ چون؛ شنگ اکسیو؛ آلبرتو آرنسیبیا؛ الیژیا رودریگز؛ پونس؛ جوزه رادوآن ژابر . "مطالعه میکروآناتومیک اپی تلیوم روده در لاک پشت نرم کاسه چینی (پلدیسکوز سایننسیز)". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 18 ،4 ، 1396، 282-286. magiran.com/p1784040
H. J. Bao; Q. S. Chen; Z. H. Su; J. H. Qin; C. S. Xu; A. Arencibia; E. Rodr; Iacute; Guez-Ponce; J. R. Jaber . "The study of microanatomy of intestinal epithelium in the Chinese soft-shelled turtle (Pelodiscus sinensis)", Iranian Journal of Veterinary Research, 18, 4, 2018, 282-286. magiran.com/p1784040
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال