ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ا. جروم ، س. م. ک. تیروماران، س. ن. کالا، (1396). شناسایی میکروRNA های جسم زرد آبستنی بوفالو (بوبالوس بوبالیس) با روش Deep Sequencing، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 18(4)، 287-290. magiran.com/p1784041
A. Jerome , S. M. K. Thirumaran, S. N. Kala, (2018). Identification of microRNAs in corpus luteum of pregnancy in buffalo (Bubalus bubalis) by deep sequencing, Iranian Journal of Veterinary Research, 18(4), 287-290. magiran.com/p1784041
ا. جروم ، س. م. ک. تیروماران، س. ن. کالا، شناسایی میکروRNA های جسم زرد آبستنی بوفالو (بوبالوس بوبالیس) با روش Deep Sequencing. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1396؛ 18(4): 287-290. magiran.com/p1784041
A. Jerome , S. M. K. Thirumaran, S. N. Kala, Identification of microRNAs in corpus luteum of pregnancy in buffalo (Bubalus bubalis) by deep sequencing, Iranian Journal of Veterinary Research, 2018; 18(4): 287-290. magiran.com/p1784041
ا. جروم ، س. م. ک. تیروماران، س. ن. کالا، "شناسایی میکروRNA های جسم زرد آبستنی بوفالو (بوبالوس بوبالیس) با روش Deep Sequencing"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 18، شماره 4 (1396): 287-290. magiran.com/p1784041
A. Jerome , S. M. K. Thirumaran, S. N. Kala, "Identification of microRNAs in corpus luteum of pregnancy in buffalo (Bubalus bubalis) by deep sequencing", Iranian Journal of Veterinary Research 18, no.4 (2018): 287-290. magiran.com/p1784041
ا. جروم ، س. م. ک. تیروماران، س. ن. کالا، (1396). 'شناسایی میکروRNA های جسم زرد آبستنی بوفالو (بوبالوس بوبالیس) با روش Deep Sequencing'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 18(4)، صص.287-290. magiran.com/p1784041
A. Jerome , S. M. K. Thirumaran, S. N. Kala, (2018). 'Identification of microRNAs in corpus luteum of pregnancy in buffalo (Bubalus bubalis) by deep sequencing', Iranian Journal of Veterinary Research, 18(4), pp.287-290. magiran.com/p1784041
ا. جروم ؛ س. م. ک. تیروماران؛ س. ن. کالا. "شناسایی میکروRNA های جسم زرد آبستنی بوفالو (بوبالوس بوبالیس) با روش Deep Sequencing". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 18 ،4 ، 1396، 287-290. magiran.com/p1784041
A. Jerome ; S. M. K. Thirumaran; S. N. Kala. "Identification of microRNAs in corpus luteum of pregnancy in buffalo (Bubalus bubalis) by deep sequencing", Iranian Journal of Veterinary Research, 18, 4, 2018, 287-290. magiran.com/p1784041
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال