به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرداد حنیفه ئی، حمید دهقانی، مصطفی خدادادی، (1396). برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات کمی گشنیز در شرایط تنش خشکی با استفاده از تلاقی سه جانبه، مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی، 4(1)، 25-38. magiran.com/p1784073
Mehrdad Hanifei, Hamid Dehghani, Mostafa Khodadadi, (2017). Estimation of Genetic Parameters of some Quantitative Traits in Coriander under Drought Stress, using Triple Test Cross, Journal of Plant Genetic Research, 4(1), 25-38. magiran.com/p1784073
مهرداد حنیفه ئی، حمید دهقانی، مصطفی خدادادی، برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات کمی گشنیز در شرایط تنش خشکی با استفاده از تلاقی سه جانبه. مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی، 1396؛ 4(1): 25-38. magiran.com/p1784073
Mehrdad Hanifei, Hamid Dehghani, Mostafa Khodadadi, Estimation of Genetic Parameters of some Quantitative Traits in Coriander under Drought Stress, using Triple Test Cross, Journal of Plant Genetic Research, 2017; 4(1): 25-38. magiran.com/p1784073
مهرداد حنیفه ئی، حمید دهقانی، مصطفی خدادادی، "برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات کمی گشنیز در شرایط تنش خشکی با استفاده از تلاقی سه جانبه"، مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی 4، شماره 1 (1396): 25-38. magiran.com/p1784073
Mehrdad Hanifei, Hamid Dehghani, Mostafa Khodadadi, "Estimation of Genetic Parameters of some Quantitative Traits in Coriander under Drought Stress, using Triple Test Cross", Journal of Plant Genetic Research 4, no.1 (2017): 25-38. magiran.com/p1784073
مهرداد حنیفه ئی، حمید دهقانی، مصطفی خدادادی، (1396). 'برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات کمی گشنیز در شرایط تنش خشکی با استفاده از تلاقی سه جانبه'، مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی، 4(1)، صص.25-38. magiran.com/p1784073
Mehrdad Hanifei, Hamid Dehghani, Mostafa Khodadadi, (2017). 'Estimation of Genetic Parameters of some Quantitative Traits in Coriander under Drought Stress, using Triple Test Cross', Journal of Plant Genetic Research, 4(1), pp.25-38. magiran.com/p1784073
مهرداد حنیفه ئی؛ حمید دهقانی؛ مصطفی خدادادی. "برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات کمی گشنیز در شرایط تنش خشکی با استفاده از تلاقی سه جانبه". مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی، 4 ،1 ، 1396، 25-38. magiran.com/p1784073
Mehrdad Hanifei; Hamid Dehghani; Mostafa Khodadadi. "Estimation of Genetic Parameters of some Quantitative Traits in Coriander under Drought Stress, using Triple Test Cross", Journal of Plant Genetic Research, 4, 1, 2017, 25-38. magiran.com/p1784073
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال