ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امید رضا محمدی پور، یاسر بساطی، امیر حیدری، علی جلالی، (1396). بررسی تحلیلی و عددی راهگزینی جریان الکترواسموتیک در یک سه راهی Y شکل، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 17(12)، 309-318. magiran.com/p1784234
Omid Reza Mohammadipoor , Yaser Basati, Amir Heydari, Ali Jalali, (2018). Theoretical and Numerical investigation on switching process of electroosmotic flow in a Y-shape three-way channel, Modares Mechanical Engineering, 17(12), 309-318. magiran.com/p1784234
امید رضا محمدی پور، یاسر بساطی، امیر حیدری، علی جلالی، بررسی تحلیلی و عددی راهگزینی جریان الکترواسموتیک در یک سه راهی Y شکل. ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 1396؛ 17(12): 309-318. magiran.com/p1784234
Omid Reza Mohammadipoor , Yaser Basati, Amir Heydari, Ali Jalali, Theoretical and Numerical investigation on switching process of electroosmotic flow in a Y-shape three-way channel, Modares Mechanical Engineering, 2018; 17(12): 309-318. magiran.com/p1784234
امید رضا محمدی پور، یاسر بساطی، امیر حیدری، علی جلالی، "بررسی تحلیلی و عددی راهگزینی جریان الکترواسموتیک در یک سه راهی Y شکل"، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس 17، شماره 12 (1396): 309-318. magiran.com/p1784234
Omid Reza Mohammadipoor , Yaser Basati, Amir Heydari, Ali Jalali, "Theoretical and Numerical investigation on switching process of electroosmotic flow in a Y-shape three-way channel", Modares Mechanical Engineering 17, no.12 (2018): 309-318. magiran.com/p1784234
امید رضا محمدی پور، یاسر بساطی، امیر حیدری، علی جلالی، (1396). 'بررسی تحلیلی و عددی راهگزینی جریان الکترواسموتیک در یک سه راهی Y شکل'، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 17(12)، صص.309-318. magiran.com/p1784234
Omid Reza Mohammadipoor , Yaser Basati, Amir Heydari, Ali Jalali, (2018). 'Theoretical and Numerical investigation on switching process of electroosmotic flow in a Y-shape three-way channel', Modares Mechanical Engineering, 17(12), pp.309-318. magiran.com/p1784234
امید رضا محمدی پور؛ یاسر بساطی؛ امیر حیدری؛ علی جلالی. "بررسی تحلیلی و عددی راهگزینی جریان الکترواسموتیک در یک سه راهی Y شکل". ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 17 ،12 ، 1396، 309-318. magiran.com/p1784234
Omid Reza Mohammadipoor ; Yaser Basati; Amir Heydari; Ali Jalali. "Theoretical and Numerical investigation on switching process of electroosmotic flow in a Y-shape three-way channel", Modares Mechanical Engineering, 17, 12, 2018, 309-318. magiran.com/p1784234
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال