ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آرمان عبدلی، مجتبی دهقان منشادی، ابراهیم افشاری، (1396). طراحی جدید و بررسی عملکرد میدان جریان پیل سوختی غشاء پلیمری جهت بهبود عملکرد برای کاربرد در یک وسیله هوایی، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 17(12)، 297-308. magiran.com/p1784235
Arman Abdoli, Mojtaba Dehghan Manshadi , Ebrahim Afshari, (2018). New interior design for polymer flow membrane fuel cell flow field to improve performance for use in an aerial vehicle, Modares Mechanical Engineering, 17(12), 297-308. magiran.com/p1784235
آرمان عبدلی، مجتبی دهقان منشادی، ابراهیم افشاری، طراحی جدید و بررسی عملکرد میدان جریان پیل سوختی غشاء پلیمری جهت بهبود عملکرد برای کاربرد در یک وسیله هوایی. ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 1396؛ 17(12): 297-308. magiran.com/p1784235
Arman Abdoli, Mojtaba Dehghan Manshadi , Ebrahim Afshari, New interior design for polymer flow membrane fuel cell flow field to improve performance for use in an aerial vehicle, Modares Mechanical Engineering, 2018; 17(12): 297-308. magiran.com/p1784235
آرمان عبدلی، مجتبی دهقان منشادی، ابراهیم افشاری، "طراحی جدید و بررسی عملکرد میدان جریان پیل سوختی غشاء پلیمری جهت بهبود عملکرد برای کاربرد در یک وسیله هوایی"، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس 17، شماره 12 (1396): 297-308. magiran.com/p1784235
Arman Abdoli, Mojtaba Dehghan Manshadi , Ebrahim Afshari, "New interior design for polymer flow membrane fuel cell flow field to improve performance for use in an aerial vehicle", Modares Mechanical Engineering 17, no.12 (2018): 297-308. magiran.com/p1784235
آرمان عبدلی، مجتبی دهقان منشادی، ابراهیم افشاری، (1396). 'طراحی جدید و بررسی عملکرد میدان جریان پیل سوختی غشاء پلیمری جهت بهبود عملکرد برای کاربرد در یک وسیله هوایی'، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 17(12)، صص.297-308. magiran.com/p1784235
Arman Abdoli, Mojtaba Dehghan Manshadi , Ebrahim Afshari, (2018). 'New interior design for polymer flow membrane fuel cell flow field to improve performance for use in an aerial vehicle', Modares Mechanical Engineering, 17(12), pp.297-308. magiran.com/p1784235
آرمان عبدلی؛ مجتبی دهقان منشادی؛ ابراهیم افشاری. "طراحی جدید و بررسی عملکرد میدان جریان پیل سوختی غشاء پلیمری جهت بهبود عملکرد برای کاربرد در یک وسیله هوایی". ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 17 ،12 ، 1396، 297-308. magiran.com/p1784235
Arman Abdoli; Mojtaba Dehghan Manshadi ; Ebrahim Afshari. "New interior design for polymer flow membrane fuel cell flow field to improve performance for use in an aerial vehicle", Modares Mechanical Engineering, 17, 12, 2018, 297-308. magiran.com/p1784235
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال