ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا انصاری ، مهدی اسماعیل پور، (1396). مقایسه مدل های دو سیالی و حجم سیال در شبیه سازی عددی جریان دوفازی سرریزهای پلکانی در شرایط باهوادهی و بدون هوادهی، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 17(12)، 255-265. magiran.com/p1784239
Mohamadreza Ansari , Mahdi Esmailpour, (2018). Comparison of the VOF and the Two-Fluid Models for the Numerical Simulation of Aeration and non Aeration Stepped Spillway, Modares Mechanical Engineering, 17(12), 255-265. magiran.com/p1784239
محمدرضا انصاری ، مهدی اسماعیل پور، مقایسه مدل های دو سیالی و حجم سیال در شبیه سازی عددی جریان دوفازی سرریزهای پلکانی در شرایط باهوادهی و بدون هوادهی. ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 1396؛ 17(12): 255-265. magiran.com/p1784239
Mohamadreza Ansari , Mahdi Esmailpour, Comparison of the VOF and the Two-Fluid Models for the Numerical Simulation of Aeration and non Aeration Stepped Spillway, Modares Mechanical Engineering, 2018; 17(12): 255-265. magiran.com/p1784239
محمدرضا انصاری ، مهدی اسماعیل پور، "مقایسه مدل های دو سیالی و حجم سیال در شبیه سازی عددی جریان دوفازی سرریزهای پلکانی در شرایط باهوادهی و بدون هوادهی"، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس 17، شماره 12 (1396): 255-265. magiran.com/p1784239
Mohamadreza Ansari , Mahdi Esmailpour, "Comparison of the VOF and the Two-Fluid Models for the Numerical Simulation of Aeration and non Aeration Stepped Spillway", Modares Mechanical Engineering 17, no.12 (2018): 255-265. magiran.com/p1784239
محمدرضا انصاری ، مهدی اسماعیل پور، (1396). 'مقایسه مدل های دو سیالی و حجم سیال در شبیه سازی عددی جریان دوفازی سرریزهای پلکانی در شرایط باهوادهی و بدون هوادهی'، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 17(12)، صص.255-265. magiran.com/p1784239
Mohamadreza Ansari , Mahdi Esmailpour, (2018). 'Comparison of the VOF and the Two-Fluid Models for the Numerical Simulation of Aeration and non Aeration Stepped Spillway', Modares Mechanical Engineering, 17(12), pp.255-265. magiran.com/p1784239
محمدرضا انصاری ؛ مهدی اسماعیل پور. "مقایسه مدل های دو سیالی و حجم سیال در شبیه سازی عددی جریان دوفازی سرریزهای پلکانی در شرایط باهوادهی و بدون هوادهی". ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 17 ،12 ، 1396، 255-265. magiran.com/p1784239
Mohamadreza Ansari ; Mahdi Esmailpour. "Comparison of the VOF and the Two-Fluid Models for the Numerical Simulation of Aeration and non Aeration Stepped Spillway", Modares Mechanical Engineering, 17, 12, 2018, 255-265. magiran.com/p1784239
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال