ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا محمدزاده ، ملوک خادمی اشکذری، (1396). آموزش مهارت های اجتماعی از راه بازی های گروهی با کنترل هوش هیجانی مادران، فصلنامه روانشناسی تربیتی، 13(43)، 75-99. magiran.com/p1784400
Zahra Mohammadzadeh, Moluk Khademi Ashkzari, (2017). Teaching Social Skills through Group Games with the Control of Mother's Emotional Intelligence Quotient, Educational Psychology, 13(43), 75-99. magiran.com/p1784400
زهرا محمدزاده ، ملوک خادمی اشکذری، آموزش مهارت های اجتماعی از راه بازی های گروهی با کنترل هوش هیجانی مادران. فصلنامه روانشناسی تربیتی، 1396؛ 13(43): 75-99. magiran.com/p1784400
Zahra Mohammadzadeh, Moluk Khademi Ashkzari, Teaching Social Skills through Group Games with the Control of Mother's Emotional Intelligence Quotient, Educational Psychology, 2017; 13(43): 75-99. magiran.com/p1784400
زهرا محمدزاده ، ملوک خادمی اشکذری، "آموزش مهارت های اجتماعی از راه بازی های گروهی با کنترل هوش هیجانی مادران"، فصلنامه روانشناسی تربیتی 13، شماره 43 (1396): 75-99. magiran.com/p1784400
Zahra Mohammadzadeh, Moluk Khademi Ashkzari, "Teaching Social Skills through Group Games with the Control of Mother's Emotional Intelligence Quotient", Educational Psychology 13, no.43 (2017): 75-99. magiran.com/p1784400
زهرا محمدزاده ، ملوک خادمی اشکذری، (1396). 'آموزش مهارت های اجتماعی از راه بازی های گروهی با کنترل هوش هیجانی مادران'، فصلنامه روانشناسی تربیتی، 13(43)، صص.75-99. magiran.com/p1784400
Zahra Mohammadzadeh, Moluk Khademi Ashkzari, (2017). 'Teaching Social Skills through Group Games with the Control of Mother's Emotional Intelligence Quotient', Educational Psychology, 13(43), pp.75-99. magiran.com/p1784400
زهرا محمدزاده ؛ ملوک خادمی اشکذری. "آموزش مهارت های اجتماعی از راه بازی های گروهی با کنترل هوش هیجانی مادران". فصلنامه روانشناسی تربیتی، 13 ،43 ، 1396، 75-99. magiran.com/p1784400
Zahra Mohammadzadeh; Moluk Khademi Ashkzari. "Teaching Social Skills through Group Games with the Control of Mother's Emotional Intelligence Quotient", Educational Psychology, 13, 43, 2017, 75-99. magiran.com/p1784400
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال