ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مائده هاتفی، مهناز محمدزاده ، حسین حسین شعبانعلی فمی، (1396). واکاوی موانع و محدودیت های توسعه کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی، فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار، 27(4)، 233-245. magiran.com/p1784611
M. Hatefi, M. Mohammadzadeh , H. Shabanali Fami, (2018). Analysis of Barriers and Limitations of Organic Agriculture from the Perspective of Experts from the Ministry of Agricultural Jihad, Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 27(4), 233-245. magiran.com/p1784611
مائده هاتفی، مهناز محمدزاده ، حسین حسین شعبانعلی فمی، واکاوی موانع و محدودیت های توسعه کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی. فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار، 1396؛ 27(4): 233-245. magiran.com/p1784611
M. Hatefi, M. Mohammadzadeh , H. Shabanali Fami, Analysis of Barriers and Limitations of Organic Agriculture from the Perspective of Experts from the Ministry of Agricultural Jihad, Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 2018; 27(4): 233-245. magiran.com/p1784611
مائده هاتفی، مهناز محمدزاده ، حسین حسین شعبانعلی فمی، "واکاوی موانع و محدودیت های توسعه کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی"، فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار 27، شماره 4 (1396): 233-245. magiran.com/p1784611
M. Hatefi, M. Mohammadzadeh , H. Shabanali Fami, "Analysis of Barriers and Limitations of Organic Agriculture from the Perspective of Experts from the Ministry of Agricultural Jihad", Journal of Agricultural Science and Sustainable Production 27, no.4 (2018): 233-245. magiran.com/p1784611
مائده هاتفی، مهناز محمدزاده ، حسین حسین شعبانعلی فمی، (1396). 'واکاوی موانع و محدودیت های توسعه کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی'، فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار، 27(4)، صص.233-245. magiran.com/p1784611
M. Hatefi, M. Mohammadzadeh , H. Shabanali Fami, (2018). 'Analysis of Barriers and Limitations of Organic Agriculture from the Perspective of Experts from the Ministry of Agricultural Jihad', Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 27(4), pp.233-245. magiran.com/p1784611
مائده هاتفی؛ مهناز محمدزاده ؛ حسین حسین شعبانعلی فمی. "واکاوی موانع و محدودیت های توسعه کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی". فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار، 27 ،4 ، 1396، 233-245. magiran.com/p1784611
M. Hatefi; M. Mohammadzadeh ; H. Shabanali Fami. "Analysis of Barriers and Limitations of Organic Agriculture from the Perspective of Experts from the Ministry of Agricultural Jihad", Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 27, 4, 2018, 233-245. magiran.com/p1784611
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال