ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا میرزایی الموتی، مریم رضویان، رضا معصومی، وحید سلمانی زاویه، (1396). اثر موننسین و عصاره گیاهی بر متابولیت های خون و شکمبه و بیان ژن ناقل اوره در اپیتلیوم شکمبه بره های پرواری، فصلنامه پژوهش های علوم دامی، 27(3)، 161-174. magiran.com/p1784616
Hr Mirzaei Alamouti , M. Razaviyan, R. Masoumi, V. Salmani, (2018). Effect of Monensin and plant extract on rumen and blood metabolites and gene expression of the urea transporter gene in the rumen epithelium of fattening lambs, Journal of Animal Science Research, 27(3), 161-174. magiran.com/p1784616
حمیدرضا میرزایی الموتی، مریم رضویان، رضا معصومی، وحید سلمانی زاویه، اثر موننسین و عصاره گیاهی بر متابولیت های خون و شکمبه و بیان ژن ناقل اوره در اپیتلیوم شکمبه بره های پرواری. فصلنامه پژوهش های علوم دامی، 1396؛ 27(3): 161-174. magiran.com/p1784616
Hr Mirzaei Alamouti , M. Razaviyan, R. Masoumi, V. Salmani, Effect of Monensin and plant extract on rumen and blood metabolites and gene expression of the urea transporter gene in the rumen epithelium of fattening lambs, Journal of Animal Science Research, 2018; 27(3): 161-174. magiran.com/p1784616
حمیدرضا میرزایی الموتی، مریم رضویان، رضا معصومی، وحید سلمانی زاویه، "اثر موننسین و عصاره گیاهی بر متابولیت های خون و شکمبه و بیان ژن ناقل اوره در اپیتلیوم شکمبه بره های پرواری"، فصلنامه پژوهش های علوم دامی 27، شماره 3 (1396): 161-174. magiran.com/p1784616
Hr Mirzaei Alamouti , M. Razaviyan, R. Masoumi, V. Salmani, "Effect of Monensin and plant extract on rumen and blood metabolites and gene expression of the urea transporter gene in the rumen epithelium of fattening lambs", Journal of Animal Science Research 27, no.3 (2018): 161-174. magiran.com/p1784616
حمیدرضا میرزایی الموتی، مریم رضویان، رضا معصومی، وحید سلمانی زاویه، (1396). 'اثر موننسین و عصاره گیاهی بر متابولیت های خون و شکمبه و بیان ژن ناقل اوره در اپیتلیوم شکمبه بره های پرواری'، فصلنامه پژوهش های علوم دامی، 27(3)، صص.161-174. magiran.com/p1784616
Hr Mirzaei Alamouti , M. Razaviyan, R. Masoumi, V. Salmani, (2018). 'Effect of Monensin and plant extract on rumen and blood metabolites and gene expression of the urea transporter gene in the rumen epithelium of fattening lambs', Journal of Animal Science Research, 27(3), pp.161-174. magiran.com/p1784616
حمیدرضا میرزایی الموتی؛ مریم رضویان؛ رضا معصومی؛ وحید سلمانی زاویه. "اثر موننسین و عصاره گیاهی بر متابولیت های خون و شکمبه و بیان ژن ناقل اوره در اپیتلیوم شکمبه بره های پرواری". فصلنامه پژوهش های علوم دامی، 27 ،3 ، 1396، 161-174. magiran.com/p1784616
Hr Mirzaei Alamouti ; M. Razaviyan; R. Masoumi; V. Salmani. "Effect of Monensin and plant extract on rumen and blood metabolites and gene expression of the urea transporter gene in the rumen epithelium of fattening lambs", Journal of Animal Science Research, 27, 3, 2018, 161-174. magiran.com/p1784616
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال