ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم حاج علی عسگری، مهین نیکوگفتار ظریف ، مسعود سلیمانی، مجید شهابی، (1396). توسعه سلول های بنیادی CD34+ خون بند ناف در داربست DBM تحت تاثیر نیکوتین آمید، فصلنامه خون، 14(4)، 295-304. magiran.com/p1784766
M. Haj Ali Asgari, M. Nikougoftar Zarif Dr. , M. Soleymani Dr., M. Shahabi Dr, (2018). The investigation of CD34+cord blood stem cells expansion in DBM scaffold under the influence of nicotinamide, Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization, 14(4), 295-304. magiran.com/p1784766
مریم حاج علی عسگری، مهین نیکوگفتار ظریف ، مسعود سلیمانی، مجید شهابی، توسعه سلول های بنیادی CD34+ خون بند ناف در داربست DBM تحت تاثیر نیکوتین آمید. فصلنامه خون، 1396؛ 14(4): 295-304. magiran.com/p1784766
M. Haj Ali Asgari, M. Nikougoftar Zarif Dr. , M. Soleymani Dr., M. Shahabi Dr, The investigation of CD34+cord blood stem cells expansion in DBM scaffold under the influence of nicotinamide, Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization, 2018; 14(4): 295-304. magiran.com/p1784766
مریم حاج علی عسگری، مهین نیکوگفتار ظریف ، مسعود سلیمانی، مجید شهابی، "توسعه سلول های بنیادی CD34+ خون بند ناف در داربست DBM تحت تاثیر نیکوتین آمید"، فصلنامه خون 14، شماره 4 (1396): 295-304. magiran.com/p1784766
M. Haj Ali Asgari, M. Nikougoftar Zarif Dr. , M. Soleymani Dr., M. Shahabi Dr, "The investigation of CD34+cord blood stem cells expansion in DBM scaffold under the influence of nicotinamide", Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization 14, no.4 (2018): 295-304. magiran.com/p1784766
مریم حاج علی عسگری، مهین نیکوگفتار ظریف ، مسعود سلیمانی، مجید شهابی، (1396). 'توسعه سلول های بنیادی CD34+ خون بند ناف در داربست DBM تحت تاثیر نیکوتین آمید'، فصلنامه خون، 14(4)، صص.295-304. magiran.com/p1784766
M. Haj Ali Asgari, M. Nikougoftar Zarif Dr. , M. Soleymani Dr., M. Shahabi Dr, (2018). 'The investigation of CD34+cord blood stem cells expansion in DBM scaffold under the influence of nicotinamide', Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization, 14(4), pp.295-304. magiran.com/p1784766
مریم حاج علی عسگری؛ مهین نیکوگفتار ظریف ؛ مسعود سلیمانی؛ مجید شهابی. "توسعه سلول های بنیادی CD34+ خون بند ناف در داربست DBM تحت تاثیر نیکوتین آمید". فصلنامه خون، 14 ،4 ، 1396، 295-304. magiran.com/p1784766
M. Haj Ali Asgari; M. Nikougoftar Zarif Dr. ; M. Soleymani Dr.; M. Shahabi Dr. "The investigation of CD34+cord blood stem cells expansion in DBM scaffold under the influence of nicotinamide", Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization, 14, 4, 2018, 295-304. magiran.com/p1784766
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال